Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/351/2014 Rady Gminy Lubomia

z dnia 11 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubomia

Tekst pierwotny

Na podstawie art.17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) oraz  art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity:   Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy  Lubomia
uchwala  co następuje:

§ 1.

Ustalić z dniem 1 września 2014 roku plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubomia, z siedzibami i strukturami organizacyjnymi  oraz określić ich obwody, jak następuje:

1. Szkoła Podstawowa im. Brunona Strzałki wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Lubomi, przy ul. Szkolnej 2, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.
Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Lubomia, Grabówka, Nieboczowy, Ligota Tworkowska .

2. Szkoła Podstawowa im. Romana Dworczaka wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Syryni, przy ul. Powstańców 26, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.
Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Syrynia, Buków oraz Wielikąt, będący osadą wsi Grabówka.

3. Gimnazjum im. Brunona Strzałki wchodzący w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Lubomi, przy ul. Szkolnej 2, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – III.
Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Lubomia, Grabówka, Nieboczowy, Ligota Tworkowska

4. Gimnazjum im. dr Anny Wróbel wchodzący w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Syryni, przy ul. Powstańców 26, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – III.
Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Syrynia, Buków, Wielikąt,  będący osadą wsi Grabówka.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr X/60/2007 Rady Gminy w Lubomi z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubomia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe