Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/345/14 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 13 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/263/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 594), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.)

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXII/263/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 2) lit b) otrzymuje brzmienie: „ pomoc de minimis - oznacza to pomoc udzielaną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12 2013 )”,

2) § 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie: „ prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości wynika wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w niniejszej uchwale oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 )” ,

3) w § 2 skreśla się ust. 2,

4) § 3 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „ wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie”,

5) § 3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ formularz, o którym mowa w art. 37 ust. 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 roku ( tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ),

6) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„ Na podstawie niniejszej uchwały podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, jeżeli ogólna kwota pomocy de minimis przyznana temu podmiotowi nie przekracza 200 tys. EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat podatkowych. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznana jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego towarowego przez dowolny okres trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 100 tys. EUR. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznana jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego pasażerskiego przez dowolny okres trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 200 tys. EUR. Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis.

7) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Pomoc, o której stanowi niniejsza uchwała ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 )”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasteczko Śląskie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 roku.

§ 5.

Uchwała obowiązuje do dnia 30.06.2021 roku.

Przewodniczący Rady


Józef Myśliwczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe