Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 49.380.2014 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 133 879,20 zł tj. do kwoty 63 503 214,99 zł z tytułu zwiększenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 133 879,20 zł.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 208 858,00 zł tj. do kwoty 66 099 011,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1 i 9 do uchwały nr 42.308.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 7860) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2.

1. W § 6 ust. 1 kwoty 2 520 818,13 zł i 1 692 191,73 zł, oznaczające odpowiednio deficyt oraz wskazane jako źródło pokrycia tego deficytu część środków pochodzących z emisji obligacji, zastąpić odpowiednio kwotami 2 595 796,93 zł i 1 767 170,53 zł.

2. W § 6 ust. 2 kwotę 3 945 614,13 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 4 020 592,93 zł.

3. Zmiany o których mowa w ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 3.

1. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zwiększyć planowane do osiągnięcia dochody jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi sfinansowane o kwotę 144 000,00 zł z tytułu zwiększenia omawianych wartości dla:

1) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 10 000,00 zł;

2) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 37 000,00 zł;

3) Zespołu Szkół o kwotę 40 000,00 zł;

4) Przedszkola Publicznego Nr 1 o kwotę 30 000,00 zł;

5) Przedszkola Publicznego Nr 2 o kwotę 11 000,00 zł;

6) Przedszkola Publicznego Nr 4 o kwotę 11 000,00 zł;

7) Ogniska Pracy Pozaszkolnej o kwotę 5 000,00 zł.

2. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dla zadania ujętego w poz. 3 pod nazwą „Zakup środków trwałych” zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2014 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 46 000,00 zł.

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 116 987,73 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 191 966,53 zł.

5. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49.380.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Rydułtowy na 2014 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 49.380.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2014 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 49.380.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Finansowanie deficytu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe