Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/334/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Truskolasy

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13, art.40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Drodze gminnej zlokalizowanej na działkach nr: 1059/10, 1058/10, 1058/12, 1057/11, 1057/25, 1056/5, 1056/15, w obrębie geodezyjnym Truskolasy - nadać nazwę ulicy Bursztynowa.

§ 2. Drodze gminnej zlokalizowanej na działkach nr: 1056/4, 1057/10, 1056/7, 1057/13, 1056/9, w obrębie geodezyjnym Truskolasy - nadać nazwę ulicy Jaśminowa.

§ 3. Drodze  zlokalizowanej na działce nr: 1057/24 w obrębie geodezyjnym Truskolasy - nadać nazwę ulicy Akacjowa.

§ 4. Nadanie nazw ulicom ilustruje załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/334/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 18 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe