Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/335/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. l pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Prowadzone przez Gminę Wręczyca Wielka przedszkola i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie oraz naukę religii.

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § l wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1. Liczba godzin zajęć, świadczonych dziennie w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, określona zostanie w umowie zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka.

3. W przypadku korzystania z przedszkola lub oddziału przedszkolnego przez rodzeństwo, ustala się dla drugiego i każdego kolejnego dziecka opłatę w wysokości 50% stawki ustalonej w ust. l.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia l września 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe