Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.2.8.2014 Burmistrza Strumienia; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 27 maja 2014r.

w sprawie powierzenia Gminie Strumień realizacji zadania pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Bielskiej w Zabłociu”

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 260), art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 8 ust. 2a i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594)

- Uchwały nr XLVI/395/14 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Strumień realizacji zadania pn.: "Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Bielskiej w Zabłociu, na odcinku od ul. Skotnica do ul. Długiej„

- Uchwały nr XLVIII.400.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Cieszyńskiego,

- zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1.

Powiat Cieszyński oświadcza, że:

1. Wyraża zgodę na przejęcie przez Gminę Strumień do realizacji zadania pn „Przebudowa chodnika przy ul. Bielskiej w Zabłociu” – w zakresie przebudowy chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od ulicy Skotnica do ulicy Długiej.

2. Udostępni Gminie Strumień prawo do dysponowania nieruchomością pasa drogowego drogi powiatowej nr 2633 S - w zakresie objętym przedmiotowym zadaniem.

3. Upoważnia Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych do uczestnictwa w komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

§ 2.

Gmina Strumień oświadcza, że:

1. Przyjmuje do realizacji zadanie określone w § 1 pkt 1 oraz pełnić będzie obowiązki inwestora dla przedmiotowego zadania.

2. Sfinansuje całość kosztów niezbędnych do realizacji robót wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego - w ramach przedmiotowego zadania, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków z budżetu Gminy Strumień.

3. Powiadomi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie o planowanym terminie zakończenia realizacji przedmiotowego zadania, celem uczestnictwa w odbiorze końcowym.

4. Udzieli wszelkich wyjaśnień na każdorazowe zapytanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie oraz osób trzecich dot. realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

5. Zapewni trwałość efektu inwestycji w okresie 7 lat od dnia przyznanej pomocy.

§ 3.

Gmina Strumień oświadcza, że  realizacja zadania zostanie zakończona do 31 grudnia 2014r.

§ 4.

Wszelkie zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotowego zadania powodujące zwiększenie kosztów jego realizacji, pozostają po stronie Gminy Strumień.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§ 6.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Strumienia


Anna Grygierek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe