Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/467/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/74/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu znak NS.HK/0612-4-45/14 z dnia 9 czerwca 2014 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr VII/74/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 załącznika do uchwały po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

Ustala się następujący, uzupełniający system zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) odpady opakowaniowe ze szkła - zbieranie w punktach selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych;

2) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - zbieranie w punktach selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych.";

2) w § 4 w ust. 3 załącznika do uchwały pkt 3 otrzymuje brzmienie:

pojemniki typu dzwon o minimalnej pojemności 2,5 m3;";

3) w § 4 w ust. 3 załącznika do uchwały po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

pojemniki typu kosz siatkowy o minimalnej pojemności 2,5 m3;

5) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych o minimalnej pojemności 0,01 m3.";

4) w § 4 w ust. 8 załącznika do uchwały pkt 1 otrzymuje brzmienie:

pojemniki, z wyłączeniem pojemników wymienionych w ust. 3 pkt 3 i 4, należy oznaczyć poprzez umieszczenie adresu nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne; w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy adresu wskazanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;";

5) w § 4 w ust. 8 w pkt 2 załącznika do uchwały lit. c otrzymuje brzmienie:

odpady opakowaniowe ze szkła - kolor zielony,";

6) w § 4 w ust. 8 w pkt 2 załącznika do uchwały po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - kolor brązowy;";

7) w § 4 w ust. 8 w pkt 3 załącznika do uchwały lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) odpady opakowaniowe ze szkła znakiem:

infoRgrafika

";

8) w § 4 w ust. 8 w pkt 3 załącznika do uchwały po lit. b dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

"c) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych znakiem:

infoRgrafika

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji znakiem:

infoRgrafika

";

9) w § 4 w ust. 12 załącznika do uchwały pkt 2 otrzymuje brzmienie:

być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą zbierane odpady przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi (nie dotyczy pojemników wymienionych w ust. 3 pkt 3 i 4) dopuszcza się możliwość stosowania kontenerów na meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlane i rozbiórkowe bez pokrywy;";

10) w § 5 w ust. 1 załącznika do uchwały pkt 3 otrzymuje brzmienie:

odpady opakowaniowe ze szkła należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;";

11) w § 5 w ust. 1 załącznika do uchwały pkt 4 otrzymuje brzmienie:

odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;";

12) w § 5 w ust. 1 załącznika do uchwały pkt 5 otrzymuje brzmienie:

odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;";

13) w § 5 w ust. 1 załącznika do uchwały po pkt 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

nieczystości ciekłe należy usuwać z częstotliwością wynikającą z objętości zbiornika, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika na skutek jego przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na pół roku;

7) w pozostałych przypadkach nieuregulowanych niniejszym przepisem częstotliwość wywozu należy dostosować do ilości rzeczywiście zebranych odpadów.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/467/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/467/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dot. systemu zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia.

W celu poprawy efektywności przyjętego w gminie Bytom systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, uzupełnia się system o zbieranie w wyznaczonych punktach odpadów opakowaniowych: ze szkła, odpadów opakowaniowych i z tworzyw sztucznych. Odpady powinny podlegać zbieraniu we wskazanych pojemnikach przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów, stosownie oznakowanych i opróżnianych z założoną minimalną częstotliwością odbioru.

Selektywna zbiórka u źródła łącznie zbieranych frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych zostaje tym samym uzupełniona możliwością wydzielenia ze strumienia tych odpadów, odpadów opakowaniowych ze szkła i odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, zbieranych w wyznaczonych punktach miasta.

Zmiana powyższa powinna doprowadzić do zwiększenia strumienia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, co przekłada się na spodziewany wzrost osiągniętych przez gminę poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu zaopiniował pozytywnie pismem znak NS.HK/0612-4-45/14 z dnia 9 czerwca 2014 r. zmiany w regulaminie otrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia

Treść zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r, nr 243 poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podlegała przedmiotowym konsultacjom. Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom - www.bytom.pl w zakładce "organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji www.konsultacje.bytom.pl.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe