Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/468/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia z późn. zm

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6r ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr VII/75/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia tekst jednolity: obwieszczenie z dnia 24 marca 2014 r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 31 marca 2014 r. poz. 1854 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 załącznika do uchwały w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 2 dodaje się pkt 3
w brzmieniu:

punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych:

a) odpady opakowaniowe ze szkła,

b) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych.;

2) w § 3 w ust. 1 załącznika do uchwały pkt 3 otrzymuje brzmienie:

odpady opakowaniowe ze szkła – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;;

3) w § 3 w ust. 1 załącznika do uchwały po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:

a) jeden raz na tydzień – dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) jeden raz na tydzień – dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 10 osób i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób,

c) nie rzadziej niż dwa razy na tydzień – dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b.;

4) w § 4 załącznika do uchwały ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Lokalizacja stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz harmonogram funkcjonowania mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną podane mieszkańcom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bytom.pl..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/468/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/468/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 czerwca 2014 r.

W związku z uzupełnieniem systemu zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy o zbieranie odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych istnieje konieczność zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia w zakresie wskazania dodatkowych punktów, określonych jako punkty selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. Z punktów tych odpady opakowaniowe będą odbierane w ramach wnoszonej do gminy przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo w uchwale określono częstotliwości odbierania odpadów opakowaniowych ze szkła i z tworzyw sztucznych.

Treść zmian dotyczących szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r, nr 243 poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podlegała przedmiotowym konsultacjom. Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom - www.bytom.pl w zakładce „organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji www.konsultacje.bytom.pl.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe