Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/429/2014 Rady Gminy Tworóg

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie podziału Gminy Tworóg na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013.594), w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) oraz art.12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami),

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Tworóg na stałe obwody głosowania, ustala się numery i granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 3.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tworogu i w sołectwach gminy oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Traci moc uchwała  nr XXVII/258/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/429/2014
Rady Gminy Tworóg
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Tworóg
ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Głowackiego, Jodłowa, Lipowa, Młyńska, Polna, Renarda, Składowa, Słoneczna, Sosnowa, Świniowicka, Wierzbowa, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Kolejowa, Kopernika, Kotowska, Lubliniecka, Spokojna, Plac Wolności, Tarnogórska, Zamkowa, Dolna, Górna, Graniczna, Jankowskiego, Miarki, Prosta, Równoległa, Skośna, Wąska

Gminny Ośrodek Kultury
Tworóg ul. Zamkowa 1

2

Sołectwo Tworóg
ulice: Kościuszki, Krótka, Leśna, Powstańców Śląskich, Pułaskiego, Słowackiego, Szkolna, Wrzosowa, Asnyka, Kościelna, Krasińskiego, Mickiewicza, Nowa, Reja

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Śląskich
w Tworogu
Tworóg ul. Szkolna 15

3

Sołectwo Koty

Gminne Przedszkole
w Tworogu
oddział zamiejscowy w Kotach
Koty ul. Szkolna 3

4

Sołectwo Nowa Wieś Tworoska

Budynek Wielofunkcyjny
Nowa Wieś Tworoska
ul. Jaśminowa 42

5

Sołectwo Boruszowice
Sołectwo Hanusek
Sołectwo Mikołeska

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Boruszowicach
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Boruszowice ul. Szkolna 2

6

Sołectwo Brynek

Zespół Szkół Leśnych
i Ekologicznych im.Stanisława Morawskiego w Brynku
Brynek ul. Park 5

7

Sołectwo Połomia

Budynek Wielofunkcyjny
Połomia ul. Bytomska 42

8

Sołectwo Wojska

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Szkoła Podstawowa
w Wojsce
Wojska ul. Szkolna 12

9

Sołectwo Świniowice

Budynek Wielofunkcyjny
Świniowice ul. Wiejska 77

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe