Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.221.2014 Wojewody Śląskiego

z dnia 25 czerwca 2014r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVIII/364/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian uchwały Nr VI/38/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXVIII/364/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian uchwały Nr VI/38/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w części określonej w § 3 w zakresie wyrazów: " i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ", jako niezgodnej z przepisem art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Porąbka dokonała zmiany uchwały Nr VI/38/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę. Przepisem § 3 uchwały przewidziała, że wchodzi ona w życie z dniem 1 września 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W ocenie organu nadzoru jednak brak jest jakichkolwiek podstaw do ogłoszenia uchwały o powyższej treści w publikatorze urzędowym. Zgodnie bowiem z przepisem art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych prawnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;

3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;

4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;

6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:

a) między jednostkami samorządu terytorialnego,

b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;

7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;

8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;

8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;

9) statut urzędu wojewódzkiego;

10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

Do żadnej jednak z powyżej wymienionych kategorii aktów prawnych nie należy przedmiotowa uchwała. W szczególności nie można jej zaliczyć do kategorii aktów prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ustawy o samorządzie gminnym wydawanych przez organ gminy. Podstawę prawną do podjęcia uchwały w sprawie sieci przedszkoli stanowi przepis art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala rada gminy. Uchwała taka jest więc typowym aktem kierownictwa wewnętrznego o charakterze organizacyjno - porządkowym. Ma ona jedynie na celu dokonanie swoistego podziału administracyjnego istniejących oświatowych jednostek organizacyjnych.

Nie istnieje również żaden inny szczególny przepis obowiązującego prawa, który umożliwiałby publikację uchwały w dzienniku urzędowym. Inaczej bowiem niż w art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, przepis art. 14a ust. 1 tej ustawy nie nakłada na gminę obowiązku ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwały w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Nie zachodzi zatem tu żadna sytuacja pozwalająca na zastosowanie w stosunku do przedmiotowej uchwały innej normy wynikającej z przepisu art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Oznacza to, że omawiana uchwała (niebędąca aktem prawa miejscowego) nie podlega publikacji, zaś sieć przedszkolna może być kształtowana w sposób w zasadzie swobodny (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 2008r., sygn. akt III SA/Gd 288/08, LEX nr 518269) .

W świetle powyższego należy stwierdzić, że wprowadzenie przez Radę Gminy Porąbka regulacji § 3 uchwały przewidującej jej ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym narusza przepisy art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Z tego też powodu stwierdzenie jej nieważności we wskazanej części należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Gminy Porąbka

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe