Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/275/2014 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Orzeszu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finnsach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 z póź. zm.) oraz art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. 2013r. poz. 595 z póź. zm.).  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej w Orzeszu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLV/301/2006 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik do Uchwały Nr XLII/275/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe