Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/448/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie nadania nazwy "skwer Ojca Rocha Szajcy"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Skwerowi położonemu w Bytomiu na części działek nr 158/43, 159/41, 160/41, 161/42, 163/42, 198/41, 199/41, 213/48, 220/38 i 287/38 przy ulicy Małgorzatki (obręb Zamłynie, KM 1), nadaje się nazwę "skwer Ojca Rocha Szajcy". Szczegółowe położenie przedmiotowego skweru przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/448/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Mapa sytuacyjna

infoRgrafika


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/448/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/448/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 czerwca 2014 r.

W związku z licznymi prośbami Ojców Werbistów pełniących posługę duszpasterską w parafii pod wezwaniem Świętej Małgorzaty w Bytomiu oraz wnioskami w tym przedmiocie formułowanymi przez pracowników Muzeum Górnośląskiego zajmujących się historią naszego miasta o uhonorowanie postaci Ojca Rocha Szajcy, pierwszego przełożonego domu misjonarzy Werbistów w Bytomiu, Prezydent Bytomia postanowił wystąpić do Rady Miejskiej o nadanie skwerowi usytuowanemu przy ulicy Małgorzatki, przed Domem Misyjnym Ojców Werbistów, nazwy „skwer Ojca Rocha Szajcy”.

Ojciec Roch Szajca urodził się 7 maja 1880 roku w Dobrzeniu Wielkim jako siedemnaste dziecko ubogiego chałupnika Andrzeja i Joanny z Adamców. Ukończył prowadzone przez Werbistów Niższe Seminarium Duchowne w Nysie. W 1906 roku, po zakończeniu studiów w Wiedniu otrzymał święcenia kapłańskie, a w następnym roku podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Po zakończeniu I wojny światowej Zakon Ojców Werbistów usilnie dążył do założenia swojej placówki we wschodniej części Górnego Śląska kierując się przekonaniem, iż owe terytorium stanie się częścią państwa polskiego. W następstwie tych planów Ojcowie Werbiści założyli tymczasową placówkę w Bytomiu, w mieście będącym centrum walki plebiscytowej o Górny Śląsk. Ojciec Roch Szajca objął bytomską placówkę 24 stycznia 1920 roku. Ojciec Roch Szajca został też redaktorem naczelnym działalności wydawniczej Werbistów w Bytomiu polegającej na wydawaniu przeznaczonych dla rodzin katolickich „Kalendarza królowej Apostołów” i „Skarbu Rodzinnego” oraz „Posłańca Niedzielnego” – polskiej wersji tygodnika diecezji wrocławskiej. Od 1921 roku wydawali również „Dzwonek Maryi” – pismo dla górnośląskich sodalicji mariańskich.

Ponadto, pod przewodnictwem Ojca Rocha Szajcy bytomscy Werbiści dzielnie starali się wypełnić ogromne zapotrzebowanie na polskojęzycznych duszpasterzy, podejmując rozliczne działania duszpasterskie jak misje, rekolekcje, czy nawet wygłaszanie po pięć kazań dziennie.

Po przyznaniu Bytomia Niemcom wzmogły się rozmaite szykany administracyjne względem Werbistów ze strony władz. Powodem tego było przede wszystkim nie ukrywanie przez Ojca Rocha swojego polskiego poczucia narodowego. W 1924 roku Ojciec Roch Szajca został odwołany do Nysy i wraz z jego wyjazdem z naszego miasta zostało ostatecznie zlikwidowane wydawnictwo Werbistów w Bytomiu, lecz pięknym dowodem wielkiego zaangażowania Ojca Rocha w życie społeczności katolickiej ówczesnego Bytomia pozostał po dzień dzisiejszy Dom Ojców Werbistów na bytomskim Wzgórzu Świętej Małgorzaty. W hitlerowskich Niemczech Ojciec Roch Szajca pozbawiony został prawa wykonywania zawodu dziennikarza, ale po II wojnie światowej nadal mieszkał w Nysie gdzie też w dniu 19 czerwca 1959 roku zmarł jako najstarszy członek Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Ojciec Roch Szajca jest także autorem bezcennej rozprawy historycznej pt. „Pagórek Świętej Małgorzaty” poświęconej dziejom kościoła pod wezwaniem Świętej Małgorzaty w Bytomiu.

Skwer wskazany w treści uchwały położony jest w obrębie geodezyjnym Zamłynie (KM 1), na działkach nr 158/43, 159/41, 160/41, 161/42, 199/41, 287/38 będących własnością Gminy Bytom oraz na działkach nr 163/42, 198/41, 213/48 i 220/38, których właścicielem jest Dom Misyjny Ojców Werbistów, od którego uzyskano pisemną zgodę na nadanie nazwy skwerowi.

Przy wskazanym skwerze nie ma żadnych posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy, tak więc nadanie nie spowoduje kosztów dla podmiotów zewnętrznych.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie.

W dniach od 23 do 27 maja br. projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w trybie przewidzianym w § 4 Uchwały nr XXIX/397/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 roku. W wyznaczonym terminie do wskazanego Wydziału Geodezji nie wpłynęły uwagi, opinie czy inne istotne informacje dotyczące projektu przedmiotowej uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe