Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/450/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie nadania nazwy "skwer Józefa Larischa"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Skwerowi położonemu w Bytomiu na działce nr 1437/9 przy ulicy Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (obręb Szombierki, KM 2) nadaje się nazwę „skwer Józefa Larischa”. Szczegółowe położenie przedmiotowego skweru przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/450/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Mapa sytuacyjna

infoRgrafika


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/450/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/450/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 czerwca 2014 r.

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców dzielnicy Szombierki w przedmiocie należytego uhonorowania wielce zasłużonego dla tej dzielnicy, wybitnego jej mieszkańca, Józefa Larischa, Prezydent Bytomia postanowił wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o nadanie skwerowi usytuowanemu przy ulicy Andrzeja Frycza- Modrzewskiego nazwy „skwer Józefa Larischa”.

Józef Larisch urodził się 26 grudnia 1936 roku. Pochodził ze śląskiej rodziny, od wieków zamieszkującej Bytom. Z wykształcenia był technikiem górniczym, ale z zamiłowania był historykiem i kronikarzem. Z wielką pasją poświęcał się odkrywaniu prawdziwej historii swojego rodzinnego miasta, a w szczególności wszelkim sprawom związanym z dzielnicą Szombierki. W 1989 roku z okazji jubileuszu 700-lecia istnienia Szombierek wydał pierwszą monografię „Szombierki, zarys rozwoju dzielnicy”, w której ujął jej przeszłość od najdawniejszych czasów. Z kolei w 2005 roku, w setną rocznicę konsekracji kościoła w Szombierkach opublikował obszerną pracę „Sto lat kościoła i parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa”. Był również autorem wydanej w 2011 roku monografii „Historia Szombierek”. Był także wielkim pasjonatem sportu, co znalazło odzwierciedlenie w jego bardzo cennej dla bytomskiego sportu książce „Dziewięćdziesiąt lat klubu sportowego Szombierki Bytom”.

Działalność społeczna i publicystyczna Józefa Larischa przysporzyły naszemu miastu oraz dzielnicy Szombierki bardzo wiele dobra i wymiernych korzyści.

Skwer wskazany w treści uchwały położony jest w obrębie geodezyjnym Szombierki (KM 2), na działce będącej własnością Gminy Bytom. Przy wskazanym skwerze nie ma żadnych posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy, tak więc nadanie nie spowoduje kosztów dla podmiotów zewnętrznych.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie.

W dniach od 23 do 27 maja br. projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w trybie przewidzianym w § 4 Uchwały nr XXIX/397/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 roku. W wyznaczonym terminie do wskazanego Wydziału Geodezji nie wpłynęły uwagi, opinie czy inne istotne informacje dotyczące projektu przedmiotowej uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe