Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 180/XXVII/2014 Rady Gminy Przyrów

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Przyrów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. t.j. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) Rada Gminy w Przyrowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Przyrów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe stanowiący załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik


Załącznik do Uchwały Nr 180/XXVII/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Przyrów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe