Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L.410.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 25 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Strumień w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) - po przeprowadzeniu konsultacji -  na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr LVII/431/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Strumień w zakresie sprzyjania rozwojowi, wprowadza się następujące zamiany:

1) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu z ust. 1 pkt 5 ogłoszenie o konkursie projektów Burmistrz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strumieniu.;

2) w § 11 :

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W treści umowy o dofinansowaniu dotacją części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finasowanie. Poszczególne pozycje kosztorysu dot. udziału pozostałych środków zakładanych na finansowanie projektu mogą ulec zmianie pod warunkiem, że nie zmieniła się ich ogólna suma.,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

W umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Burmistrza w nieprzekraczalnym terminie do końca okresu realizacji zadania;

3) w § 13 skreśla się ust. 5;

4) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Do konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały w dotychczasowym brzmieniu.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.410.2014
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.410.2014
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe