Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L.413.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy Strumień na 2014 r. o kwotę 96 660,00 zł

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

3 340,00

100 000,00

750

Administracja publiczna

3 340,00

Dochody bieżące

3 340,00

Wpływy z różnych dochodów

3 340,00

801

Oświata i wychowanie

100 000,00

Dochody majątkowe

100 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich („Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego”)

100 000,00

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2014 r. o kwotę 96 660,00 zł

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

3 340,00

100 000,00

750

Administracja publiczna

3 340,00

75023

Urzędy gmin

3 340,00

Wydatki bieżące

3 340,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 340,00

926

Kultura fizyczna

100 000,00

92601

Obiekty sportowe

100 000,00

Wydatki majątkowe

100 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000,00

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu - współfinansowanie

100 000,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2014 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem

512 892,66

512 892,66

700

Gospodarka mieszkaniowa

55 000,00

50 000,00

70004

Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

55 000,00

50 000,00

Wydatki majątkowe

55 000,00

50 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

55 000,00

50 000,00

Doposażenie hali sportowej

5 000,00

Zakup frezarki do asfaltu wraz z zapasowymi ostrzami roboczymi

50 000,00

Doposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

50 000,00

750

Administracja publiczna

28 500,00

27 009,91

75023

Urzędu gmin

15 000,00

15 000,00

Wydatki bieżące

15 000,00

15 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

15 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie

15 000,00

Projekt „e-Urząd dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski”

15 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

13 500,00

12 009,91

Wydatki bieżące

13 500,00

12 009,91

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

12 009,91

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie

420,00

Pozostałe wydatki-współfinansowanie

11 589,91

Projekt „Rozwój współpracy szansą na rozwiązanie wspólnych problemów i bliższe poznanie w ramach programu „Europa dla Obywateli”

12 009,91

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

13 500,00

Projekt „Warto zajrzeć do Gminy Strumień”

13 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

20 000,00

Wydatki majątkowe

20 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg

20 000,00

926

Kultura fizyczna

409 392,66

435 882,75

92601

Obiekty sportowe

409 392,66

434 392,66

Wydatki majątkowe

409 392,66

434 392,66

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

409 392,66

434 392,66

Zagospodarowanie terenu na Centra Rekreacji Ruchowej w Gminie Strumień

38 000,00

Modernizacja zaplecza klubu sportowego w Zabłociu

20 000,00

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu - własne

351 392,66

83 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

351 392,66

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu - unijne

163 620,00

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu - współfinansowanie

187 772,66

92695

Pozostała działalność

1 490,09

Wydatki bieżące

1 490,09

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - własne

1 000,00

Projekt „Sportowe partnerstwo w Gminie Strumień, Gminie Dolný Hrićow i Gminie Krasňany”

1 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

490,09

Pozostałe wydatki - unijne

490,09

Projekt „Sportowe partnerstwo w Gminie Strumień, Gminie Dolný Hrićow i Gminie Krasňany

490,09

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.359.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Strumień na rok 2014” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII.359.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIII.359.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIII.359.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          42 215 753,01 zł,

wydatki                                          42 097 720,28 zł.

Nadwyżka budżetu gminy Strumień wynosi 118 032,73 zł i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.413.2014
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.413.2014
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L.413.2014
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L.413.2014
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe