Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXI/452/2014 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Żywca i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości:

1) odpady zmieszane;

2) odpady zbierane selektywnie:

a) szkło i opakowania wielomateriałowe,

b) tworzywa sztuczne,

c) metal,

d) papier,

e) odpady ulegające biodegradacji i zielone, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

f) żużel z kotłów c.o.;

2. Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość zgromadzonych odpadów komunalnych wyszczególnionych w ust. 1.

3. Bezpośrednio z nieruchomości nie zamieszkałych odbierane będą odpady komunalne, wyszczególnione w ust. 1 zgromadzone w pojemnikach w ilości wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Z budynków jednorodzinnych, zabudowy wielorodzinnej i nieruchomości nie zamieszkałych odpady zmieszane będą odbierane bezpośrednio z miejsc ich gromadzenia, natomiast odpady zbierane selektywnie będą odbierane sprzed nieruchomości.

5. Odpady zbierane selektywnie powinny być wystawione przed posesję, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne - do godz. 700 rano w dniu ich odbioru

6. W przypadku nieruchomości nie zamieszkałych odbiór odpadów zmieszanych, odpadów zbieranych selektywnie, odbywać się będzie w terminach ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów,
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym właściciela nieruchomości o potrzebie odbioru odpadów dokonanym co najmniej na 1 dzień przed dniem odbioru odpadów, ustalonym w harmonogramie dla danej nieruchomości.

§ 3.

1. Ustala się, że każda ilość odpadów komunalnych zebrana selektywnie, do których należą:

1) meble i odpady wielkogabarytowe,

2) przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd

3) zużyte baterie i akumulatory,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki itp.,

5) zużyte tekstylia, w tym ubrania,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

7) zużyte opony,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe

będzie bezpłatnie odbierana w gminnych punktach selektywnego zbierania odpadów, od poniedziałku
do soboty od godz. 800 - 1800.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne wyszczególnione w § 3 ust. 1.

3. Burmistrz Miasta Żywca poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Żywca lokalizację gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów.

§ 4.

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie z następującą częstotliwością:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz w miesiącu,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

d) żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu,

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej i śródmiejskiej :

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w tygodniu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz w tygodniu,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz w tygodniu,

d) żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu,

3) z obszarów zabudowy rekreacyjnej:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz w miesiącu,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

d) żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu,

4) ze żłobków i przedszkoli:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz na dwa tygodnie,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

d) żużel z kotłów c.o. – w sezonie grzewczym - jeden raz w miesiącu,

5) ze szkół wszelkiego typu:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz w miesiącu,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

d) żużel z kotłów c.o. – w sezonie grzewczym - jeden raz w miesiącu,

6) ze szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp:

a) zmieszane odpady komunalne – dwa razy w tygodniu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz
na dwa tygodnie,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

d) żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu,

7) z zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz
na dwa tygodnie,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

d) żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu,

8) z lokali handlowych, usługowych i handlowo – usługowych:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz
na dwa tygodnie,

c) żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu,

9) z punków handlowych poza lokalem:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie,

10) z lokali gastronomicznych:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz
na dwa tygodnie,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

d) żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu,

11) z ulicznych punktów małej gastronomii:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w miesiącu,

12) z targowisk:

a) zmieszane odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie,

13) z ogródków działkowych:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w miesiącu,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

14) z garaży:

a) zmieszane odpady komunalne - jeden raz w miesiącu,

15) opróżnianie koszy ulicznych oraz zlokalizowanych w parkach, na przystankach i na peronach - sześć razy w tygodniu od poniedziałku do soboty,:

16) z miejsc organizowania imprez masowych - niezwłocznie po zakończeniu imprezy masowej,

17) z terenu cmentarza:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w miesiącu,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz w miesiącu,

§ 5.

Wszystkie odpady komunalne wyszczególnione w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 będą poddawane w pierwszej kolejności odzyskowi, natomiast pozostałe odpady nie nadające się do odzysku, będą unieszkodliwiane.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca .

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XLI/294/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe