Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXI/453/2014 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Żywiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowej usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę dodatkową.

§ 2.

1. Miasto Żywiec zapewnia odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w dodatkowym pojemniku o określonej pojemności bezpośrednio z nieruchomości i ich zagospodarowanie. W przypadku jednorazowego zwiększenia ich ilości na przestrzeni danego półrocza, wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości nie zamieszkałej.

2. Opłata za usługę, o której mowa w ust. 1, wynosi:

1) za odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemniku zawierającym zmieszane odpady komunalne:

- o pojemności 110 l – 11,03 zł;

- o pojemności 120 l – 11,73 zł;

- o pojemności 240 l – 24,23 zł;

- o pojemności 1100 l – 116,23 zł;

- o pojemności 5 m3 – 296,23 zł;

- o pojemności 7 m3 – 396,23 zł;

2) za odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych selektywnie w pojemniku zawierającym:

a) bioodpady:

- o pojemności 120 l – 9,11 zł;

- o pojemności 140 l – 11,11 zł;

- o pojemności 240 l – 18,22 zł;

- o pojemności 1100 l – 99,11 zł;

b) surowce wtórne:

- o pojemności 60 l – 3,24 zł;

- o pojemności 100 l – 3,74 zł;

- o pojemności 240 l – 7,74 zł;

- o pojemności 700 l – 24,74 zł;

- o pojemności 1100 l – 39,74 zł;

- o pojemności 5 m3 – 119,74 zł;

- o pojemności 7 m3 – 159,74 zł;

c) za odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemniku zawierającym żużel:

- o pojemności 110 l – 7,34 zł;

- o pojemności 120 l – 7,84 zł;

- o pojemności 240 l – 15,84 zł;

- o pojemności 1100 l – 74,84 zł;

- o pojemności 5 m3 – 279,84 zł;

- o pojemności 7 m3 – 349,84 zł;

§ 3.

Przedsiębiorca odbierający odpady będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLI/306/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Żywiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe