Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 54/XLIV/2014 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Boronów na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./, art. 211, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./,

Rada Gminy w Boronowie
Uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesień środków miedzy działami: 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Wydatki ogółem

12 000,00

12 000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

12 000,00

12 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 000,00
12 000,00
12 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

12 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 000,00
12 000,00
12 000,00

§ 2. Załącznik nr 4 do uchwały nr 96/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik do Uchwały Nr 54/XLIV/2014
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 25 czerwca 2014 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2014

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2014 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2014 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

4 604 545,00

1.

900

90015

Dobudowa oświetlenia ul. Szkolna, Polna

Budżet gminy

5 000,00

2014/2014

Projekt

2

600

60016

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Powstańców Śl. oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów

Budżet gminy
Dotacja z budżetu państwa
Razem

994 835,00
1 497 710,00

2 492 545,00

2014/2014

Prace budowlane

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

1 326 500,00

2009/2014

Prace budowlane – etap II i III

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

98 500,00

2014/2014

Wykup

5

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Słonecznej i ul. Tartacznej w Zumpach

Budżet gminy

75 000,00

2014/2014

Etap budowy

6.

010

01010

Przedłużenie wodociągu ul. Korfantego w Boronowie

Budżet gminy

39 000,000

2014/2014

Etap budowy

7.

010

01010

Rozbudowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie

Budżet gminy

50 000,00

2014/2014

Projekt

8.

754

75412

Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego

Budżet gminy

350 000,00

2014/2014

Dotacja na zakup

9.

900

90015

Rozbudowa oświetlenia ul. Wolności

Budżet gminy

6 000,00

2014/2014

Projekt i rozbudowa

10.

600

60016

Przebudowa ul. Dworcowej, ul. Ogrodowej ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonia w Boronowie wraz z odwodnieniem

Budżet gminy

50 000,00

2014/2014

Projekt

11.

600

60013

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie „projekt budowy ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 (ul. Częstochowska) w Boronowie

Budżet gminy

40 000,00

2014/2014

Dotacja celowa na inwestycję – pomoc finansowa

12.

600

60013

Projekt budowy ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 (ul. Częstochowska) w Boronowie

Dotacja Województwo Śląskie

40 000,00

2014/2014

Projekt

13.

900

90015

Rozbudowa oświetlenia w Boronowie przy ul. Smolnej

Budżet gminy

5 000,00

2014/2014

Rozbudowa

14.

900

90015

Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Hucisko

Budżet gminy

15 000,00

2014/2014

Rozbudowa

15.

010

01010

Zakup pompy na przepompownię ścieków

Budżet gminy

12 000,00

2014/2014

Zakup

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe