Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/273/14 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 77.689,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 77.689,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy

33.563.854,90 zł

wydatki budżetu gminy

37.015.186,44 zł

deficyt budżetu

3.451.331,54 zł

- źródłem pokrycia
deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 633.016,84, pożyczki w wysokości 766.041,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 2.052.273,70 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody

4.571.831,54 zł

Rozchody

1.120.500,00 zł

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/273/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 czerwca 2014 r.

DOCHODY

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

65 161,92

-

dochody majątkowe

65 161,92

-

rozliczenia z lat ubiegłych (niezrealizowane w terminie wydatki niewygasające)

65 161,92

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6 761,28

-

dochody bieżące

6 761,28

-

wpływy z różnych dochodów

6 761,28

-

852

POMOC SPOŁECZNA

5 766,10

-

dochody bieżące

5 766,10

-

wpływy z różnych dochodów

5 766,10

-

RAZEM

77 689,30

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/273/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 czerwca 2014 r.

WYDATKI

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

65 161,92

-

60014

Drogi publiczne powiatowe

65 161,92

-

wydatki majątkowe z tego:

65 161,92

-

inwestycje i zakupy inwestycyjne

65 161,92

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6 761,28

-

80104

Przedszkola

6 761,28

-

wydatki bieżące z tego:

6 761,28

-

wydatki jednostek budżetowych

6 761,28

-

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 761,28

-

852

POMOC SPOŁECZNA

5 766,10

-

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

476,10

-

wydatki bieżące z tego:

476,10

-

dotacje na zadania bieżące

476,10

-

85216

Zasiłki stałe

5 290,00

-

wydatki bieżące z tego:

5 290,00

-

dotacje na zadania bieżące

5 290,00

-

RAZEM

77 689,30

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/273/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 czerwca 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 ROK

Lp.


Dział

Rozdział


Wyszczególnienie


Ogółem

Źródła finansowania

Środki własne

Pożyczka z WFOŚiGW

Dotacje z budżetu państwa na inwestycje

Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa jako wkład krajowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce.

200 000,00

200 000,00

-

-

-

2.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.

4 330 000,00

2 669 459,00

-

-

1 660 541,00

3.

600

60014

Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.

65 161,92

65 161,92

-

-

-

4.

600

60014

Przebudowa szlaku turystycznego z Buczkowic na Skrzyczne - infrastruktury aktywnych form turystyki w Buczkowicach przy ulicy Grunwaldzkiej.

100 000,00

100 000,00

-

-

-

5.

600

60016

Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych.

10 000,00

10 000,00

-

-

-

6.

600

60016

Modernizacja ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.

60 000,00

60 000,00

-

-

-

7.

600

60016

Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice.

400 000,00

200 000,00

-

200 000,00

-

8.

600

60016

Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna.

50 000,00

50 000,00

-

-

-

9.

600

60016

Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka.

50 000,00

50 000,00

-

-

-

10.

700

70005

Zakup gruntów.

29 600,00

29 600,00

-

-

-

11.

710

71035

Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.

10 000,00

10 000,00

-

-

-

12.

750

75023

E-urząd Gminy Buczkowice

1 760 000,00

519 286,54

-

-

1 240 713,46

13.

750

75023

Modernizacja budynku Urzędu.

100 000,00

100 000,00

-

-

-

14.

754

75412

Dotacja dla OSP Rybarzowice na zakup samochodu bojowego lekkiego.

150 000,00

150 000,00

-

-

-

15.

758

75818

Rezerwa.

30 000,00

30 000,00

-

-

-

16.

801

80101

Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.

434 000,00

184 000,00

-

250 000,00

-

17.

801

80104

Zakup zmywarki do Przedszkola Publicznego w Buczkowicach.

6 000,00

6 000,00

-

-

-

18.

900

90015

Zaprojektowanie oraz dobudowanie 20 punktów oświetleniowych na terenie Gminy Buczkowice.

72 485,00

72 485,00

-

-

-

19.

926

92601

Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.

100 000,00

100 000,00

-

-

-

20.

926

92601

Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki .

30 000,00

30 000,00

-

-

-

21.

926

92601

Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.

1 200 000,00

574 000,00

-

400 000,00

226 000,00

22.

926

92601

Zakup kosiarki-traktorka na boisko w Rybarzowicach.

15 000,00

15 000,00

-

-

-

23.

926

92601

Zakup kosiarki-traktorka na boisko w Kalnej.

9 000,00

9 000,00

-

-

-

RAZEM

9 211 246,92

5 233 992,46

0,00

850 000,00

3 127 254,46

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe