Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.44.2014 Rady Gminy Goleszów

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji,  Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, odbierane są następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne o kodach 20 01 39, 15 01 02,

2) szkło o kodach 20 01 02, 15 01 07,

3) papier i tektura o kodach 20 01 01, 15 01 01,

4) opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05,

5) metale o kodach 20 01 40, 15 01 04,

6) odpady ulegające biodegradacji o kodach 20 01 08, 20 02 01,

7) żużel i popiół pochodzący z procesów spalania 19 01 12,

8) zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01,

9) przeterminowane leki o kodach 20 01 31*,20 01 32,

10) zużyte baterie i akumulatory o kodach 20 01 33*, 20 01 34,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* i 20 01 36,

12) odpady budowlano – rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 z wyjątkiem odpadów powstających na terenie budowy,

13) zużyte opony o kodzie 16 01 03,

14) inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 15 01 10*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30 (to jest: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice i detergenty),

15) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,

16) odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach o kodzie 20 03 99.

2. Odpady oznaczone indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" są odpadami niebezpiecznymi.

3. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 odbierane są w każdej zebranej ilości.

4. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1- 8 odbierane są bezpośrednio z nieruchomości.

5. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1-7 oraz pkt 9-16 przyjmowane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych po dostarczeniu ich przez właściciela nieruchomości na własny koszt.

§ 2. 1. Odbiór odpadów zmieszanych oraz żużlu i popiołu pochodzącego z procesów spalania odbywać się będzie dwa razy w miesiącu - zgodnie z harmonogramem wywozu opublikowanym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

2. Odbiór odpadów podlegających selektywnej zbiórce, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6, odbywać się będzie raz w miesiącu - zgodnie z harmonogramem wywozu opublikowanym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów z zastrzeżeniem § 2 ust 3.

3. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 6, w okresie od kwietnia do września odbywać się będzie dwa razy w miesiącu - zgodnie z harmonogramem wywozu opublikowanym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

4. Gmina raz w roku zorganizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikalii oraz zużytych opon - według ustalonego harmonogramu opublikowanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

5. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych  pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonych punktach ich zbierania na terenie Gminy, których wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

6. Zużyte baterie należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych  pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonych punktach ich zbierania na terenie Gminy, których wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

7. Zużyte akumulatory, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, chemikalia i opakowania po nich należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

8. Odpady budowlano – rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Miejsce i punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakres świadczenia usług przez ten punkt Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

2. Informację o godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr 88/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Wisełka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe