Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/315/14 Rady Gminy Herby

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/266/13 Rady Gminy Herby z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.2010.95.613 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/266/13 Rady Gminy Herby z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpił pobór, na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Herby”.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe