Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Herby

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznawaniu dodatku energetycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznawaniu dodatku energetycznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe