Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/452/14 Rady Gminy Jasienica

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jt. Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.

Rada Gminy Jasienica
uchwala:

§ 1.

Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ludzi i mienia pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy uznanego za pomnik przyrody, o obwodzie 450cm rosnącego na terenie Gminy Jasienica w miejscowości Jasienica na działce nr 1524/12.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe