Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/628/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jaworzno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 6 ust.1 pkt 2, art.14 ust. 5 pkt 1 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jaworzno zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2

Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego, przekraczającą wymiar określony w § 1 w wysokości 1 zł (jeden złoty).

§ 3

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć, do dnia 31 sierpnia 2016 r., także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

§ 4

Traci moc uchwała Nr IX/97/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez miasto Jaworzno (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 134, poz. 2511).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie


Paweł Bańkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe