Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 212/XXXV/2014 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawada

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z póżn. zm.)

Rada Gminy  uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać drodze gminnej oznaczonej  numerem dz. 492/5 o pow. 0,6385 ha położonej w miejscowości Zawada nazwę ulicy „Jaśminowa”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe