Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/280/14 Rady Gminy Kozy

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 885)

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy na 2014 rok w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę286004,00

b) zmniejsza się o kwotę555371,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą43598238,00
w tym:

- dochody bieżące35066263,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których412116,00              mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- dochody majątkowe8531975,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których7905000,00              mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę674061,93

b) zmniejsza się  wydatki o kwotę796171,93
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą48250219,00
w tym:

- wydatki bieżące34098119,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których490696,00                mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe14152100,00
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały                           
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których7597638,84
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2. 1) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie26092303,12
w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane18436996,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych7655306,59
b)  wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących2963944,00
c)  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych3601175,88
d)  wydatki na obsługę długu publicznego700000,00
e)  wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,490696,00
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji250 000,00

§ 3. Dokonuje się zmian w poszczególnych punktach § 3, które otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
4651981,00 zł, który zostanie pokryty przychodmi pochodzących z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1000000,00 zł oraz z zaangażowania wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłnych w kwocie 3651981,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej wysokości 5867257,00 zł i rozchody budżetu
w łącznej kwocie 1215276,00 zł jak w załączniku Nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2014 roku z tytułu:

a) obligacji komunalnych w wysokości 1000 000,00 zł z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1000000,00 zł,

b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości
1000000,00 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w § 7 pkt 1 litera a i d, które otrzymują brzmienie:

a) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
215000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w kwocie 236095,00 zł,

d) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy
z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystowści i porządku w gminiach w kwocie
1250000,00 zł oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie 1448843,00 zł,

§ 5. 1. Dokonuje się zmian wysokości dotacji podmiotowej określonej w § 8 pkt 1 lietra a i b, które
otrzymują brznienie:

a) dla Domu Kultury w Kozach 961000,00 zł

b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 480000,00 zł

2. Wprowadza się pkt 2, który otrzymuje brzmienie: Udziela się dotacji celowej inwestycyjnej dla Gminnej Biblioteki Publicznej 5000,00 zł

§ 6. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2014 i przewidzianych w niej załącznikach
i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie i podlega ogłoszniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/280/14
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/280/14
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/280/14
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/280/14
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe