Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 294/XXXVII/2014 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Kroczyce uchwala:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

2) szkole - należy przez to rozumieć publiczną szkołę podstawową, prowadzoną na obszarze gminy Kroczyce przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

3) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne funkcjonujące na terenie gminy Kroczyce,

4) innej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne prowadzone w niepublicznym zespole wychowania przedszkolnego lub w niepublicznym punkcie przedszkolnym,

5) uczniach - należy przez to rozumieć także wychowanków niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,

6) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów, a także wychowanków niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust.3 ustawy.

7) osobie prowadzącej niepubliczne przedszkole, publiczną szkołę oraz inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną,

8) organie dotującym - należy przez to rozumieć gminę Kroczyce,

9) wydatkach bieżących - należy przez to rozumieć wydatki ponoszone przez prowadzone przez gminę Kroczyce szkoły podstawowe i przedszkole.

§ 2. Uprawnionymi do otrzymania dotacji z budżetu gminy Kroczyce na dany rok budżetowy są osoby prowadzące:

1) szkoły publiczne, o których mowa w art.80 ust.3 ustawy;

2) przedszkola niepubliczne, o których mowa w art. 90 ust.2b ustawy;

3) inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust.2d ustawy.

4) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych publicznych.

§ 3. 1. Dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego udziela się na wniosek osoby prowadzącej.

2. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji przedkłada organowi dotującemu wniosek, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zawierający informację o planowanej liczbie uczniów.

3. Dotacji nie przyznaje się, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po terminie, jak również na dzieci w wieku poniżej 2,5 roku

4. Wniosek, który zawiera niekompletne dane, należy uzupełnić w terminie wskazanym przez organ dotujący

§ 4. 1. Szkoły, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszej uchwały, otrzymują z budżetu gminy Kroczyce na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kroczyce.

2. Jeżeli kwota określona w ust.1 jest niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej gminie Kroczyce na dany rok budżetowy, wówczas przyznaje się dotację w wysokości 100% kwoty przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej gminie Kroczyce na dany rok budżetowy

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy Kroczyce wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kroczyce, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

4. Jeżeli kwota określona w ust.3 jest niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Kroczyce na dany rok budżetowy, wówczas przyznaje się dotację na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Kroczyce na dany rok budżetowy.

5. Dotacja dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie gminy Kroczyce wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kroczyce, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

6. Jeżeli kwota określona w ust.5 jest niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Kroczyce na dany rok budżetowy, wówczas przyznaje się dotację na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Kroczyce na dany rok budżetowy.

7. Dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, przysługuje na każdego ucznia, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kroczyce, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

8. Jeżeli kwota określona w ust.7 jest niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Kroczyce na dany rok budżetowy, wówczas przyznaje się dotację na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Kroczyce na dany rok budżetowy.

9. Publiczne oraz niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, które zgodnie z art.71 ust.2a prowadzą wczesne wspomagani rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem dotację z budżetu gminy Kroczyce w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Kroczyce na dany rok budżetowy.

§ 5. 1. Podstawą obliczenia wysokości dotacji są planowane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej gminy według stanu na początek roku budżetowego, przepisy określające sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego, przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. Przyznana dotacja ulega zmianie w przypadku zmiany wysokości podstawy naliczania dotacji oraz liczby uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie danego roku budżetowego lub po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na dany rok budżetowy.

§ 6. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

2. Informację o liczbie uczniów organ prowadzący lub osoba przez niego upoważniona składa do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Wzór informacji, o którym mowa w ust.2 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do informowania organu dotującego o przyjęciu ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Kroczyce. Do informacji należy dołączyć oświadczenie rodzica o aktualnym miejscu zamieszkania ucznia.

§ 7. 1. Podmiot otrzymujący dotację przekazuje Wójtowi gminy Kroczyce rozliczenie wykorzystania dotacji do dnia 20 stycznia następnego roku .

2. W przypadku, gdy szkoła publiczna, niepubliczne przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego kończy działalność w trakcie roku kalendarzowego, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku do miesiąca, w którym organ prowadzący otrzymał ostatnią część dotacji.

3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu organu dotującego.

5. Zasady zwrotu dotacji reguluje ustawa o finansach publicznych.

§ 8. 1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków szkoły, niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, związanych z dofinansowaniem realizacji ich zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, o których mowa w art.80 ust.3d, pkt 1 i 2, oraz art. 90 ust. 3d, pkt 1 i 2 ustawy.

2. Na dokumentach finansowo- księgowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków otrzymywanych z dotacji gminy Kroczyce należy zamieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu gminy Kroczyce w kwocie ...............zł dotyczący ............... (nazwa dotowanej placówki) "oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby reprezentującej organ prowadzący.

§ 9. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z art.80 ust.3e i 3f i art. 90 ust.3e i 3f ustawy.

2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Kroczyce.

3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ prowadzący co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym i przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu jej przeprowadzenia.

4. Kontrola może mieć miejsce zarówno w siedzibie organu prowadzącego jak i w szkole, przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez ten organ, bądź w siedzibie organu dotującego.

5. Organ prowadzący, lub osoba go reprezentująca, jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym w szczególności:

a) niezwłocznego przedstawiania do kontroli żądanych dokumentów i materiałów,

b) sporządzania niezbędnych w zakresie prowadzonej kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów z dokumentów wskazanych przez kontrolującego,

c) pisemnego i ustnego udzielania wyjaśnień w terminach uzgodnionych z kontrolującym.

6. Zakres kontroli dotacji obejmuje:

a) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji,

b) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczb uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały, na podstawie prowadzonej przez placówkę dokumentacji organizacyjnej i przebiegu nauczania,

c) posiadane przez szkołę lub przedszkole orzeczenia i opinie, o których mowa w art. 71b ust. 3-3b ustawy,

d) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art.80 ust.3d i art.90 ust. 3d ustawy, na podstawie prowadzonej przez placówkę dokumentacji finansowej.

7. Kontrolujący ma prawo do sporządzenia niezbędnych do kontroli uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach źródłowych.

§ 10. 1. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który zawiera:

a) datę jego sporządzenia,

b) nazwę kontrolowanej jednostki,

c) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z uwzględnieniem przerw w trakcie kontroli,

d) wskazanie imienia i nazwiska osoby kontrolującej wraz z podaniem stanowiska służbowego,

e) wskazanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Wójta Gminy,

f) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,

g) zwięzły opis jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem podstaw prawnych jej funkcjonowania,

h) wskazanie imienia i nazwiska kierownika kontrolowanej jednostki,

i) wskazanie imienia i nazwiska głównego księgowego kontrolowanej jednostki,

j) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku czynności kontrolnych,

k) spis załączników stanowiących część składową protokołu,

l) informację o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu kontroli,

m) informację o przysługujących kierownikowi jednostki kontrolowanej prawach i obowiązkach związanych z podpisaniem lub odmową podpisania protokołu kontroli,

n) informację o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do opisu stanu faktycznego zawartego w protokole kontroli,

o) datę i miejsce podpisania protokołu kontroli.

2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej i dwa egzemplarze dla jednostki kontrolującej.

3. Protokół kontroli zostaje przekazany jednostce kontrolowanej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia kontroli.

§ 11. 1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu .

3. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 12. Traci moc uchwała nr 281/XXXVI/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 kwietnia 2014 r.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 294/XXXVII/2014
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Kroczyce, dn. ……………………..

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na rok …………
(informacja o planowanej liczbie uczniów)

1. Dane osoby/ organu prowadzącego publiczną szkołę, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego:

pełna nazwa osoby/ organu prowadzącego

……………………………………………………...................................……………………………

adres i telefon (kontaktowy) osoby/organu prowadzącego

…………………………………………………….................................……………………………..

2. Dane szkoły, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego:

- pełna nazwa szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego

......................................................................................................................................................

- adres i telefon (kontaktowy) szkoły przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego

……………………………………………………............................................................................

- numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Gminę Kroczyce

…………………………………………………………………………..............................………..

3. Dane o planowanej liczbie uczniów

- planowana miesięczna liczba uczniów ……………….….....…

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych ……………………

- z planowanej miesięcznej liczby uczniów ogółem - liczba uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Kroczyce (wymienić Gminy)

a) planowana miesięczna liczba uczniów ogółem z Gminy ………………

w tym uczniów niepełnosprawnych ………………

b) planowana miesięczna liczba uczniów ogółem z Gminy ………………

w tym uczniów niepełnosprawnych ………………

3. Nazwa i adres banku oraz nr rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację

.............................................................................................................................................................

(pieczątka i podpis organu prowadzącego)

Uwaga : Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 294/XXXVII/2014
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 27 czerwca 2014 r.

................................................................

(pieczątka lub pełna nazwa)

Kroczyce, dn...................................

Informacja o liczbie uczniów

za miesiąc..................................................

1. Liczba uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca .....................

w tym uczniów niepełnosprawnych .................

rodzaj niepełnosprawności .............................................................

2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka wg stanu na pierwszy
dzień miesiąca ...............

..................................................

(pieczątka i podpis)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 294/XXXVII/2014
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Kroczyce, dn. ........................................

Wójt Gminy Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29

42-425 Kroczyce

Rozliczenie dotacji podmiotowych otrzymanych w roku …………………..

Termin składania rozliczenia do 20 styczniaroku następnego po udzielonej dotacji - za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia

1. Dane szkoły/ przedszkola niepublicznego/ innej formy wychowania przedszkolnego

infoRgrafika

2. Dane osoby /organu prowadzącego szkołę

infoRgrafika

3. Rozliczenie liczby uczniów na których przekazano dotację:

infoRgrafika

4. Zbiorcze rozliczenie otrzymanych dotacji dla szkoły

infoRgrafika

5. Zestawienie wydatków poniesionych na cele działalności szkoły wymienionejw punkcie 1, sfinansowanych z dotacji , w okresie objętym rozliczeniem

infoRgrafika

(pieczątka i podpis osoby/organu prowadzącego)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe