Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.35.2014 Rady Gminy Lyski

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lyski na lata 2014 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszknaiowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego /Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm/.

Rada Gminy Lyski
uchwala:

§ 1.

Uchwala się „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lyski na lata 2014-2020" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.35.2014
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe