Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/222/14 Rady Gminy Marklowice

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Marklowice

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

- art.14 ust.5 i pkt1 i ust.5a ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., poz. 1172 z późn. zm.)

- po przeprowadzeniu konsultacji społecznych na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

Rada Gminy Marklowice
uchwala,

§ 1.

Przedszkole Publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Marklowice zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.

Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 wynosi 1,00 zł. (słownie: jeden zł. 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

§ 3.

Tracą moc Uchwały Rady Gminy:

1. Nr X/43/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Marklowice.

2. Nr XXII/113/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/43/11 Rady Gminy Marklowice z dnia 30 czerwca 2011 r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe