Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/507/2014 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie nadania nazw ulicom w Sołectwie Bładnice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013.594 ze zm.)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala :

§ 1. Nadać nazwy ulicom będącymi drogami publicznymi w Sołectwie Bładnice zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz w „Wieściach Skoczowskich".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/507/2014
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 26 czerwca 2014 r.

ALFABETYCZNY WYKAZ NAZW ULIC W SOŁECTWIE BŁADNICE

1. Bładnicka

2. Agrestowa

3. Borowinowa

4. Torfowa

5. Deszczowa

6. Piwonii

7. Turystyczna

8. Harbutowicka

9. Sarnia Łąka

10. Beskidzka

11. Jana Chmiela

12. Trzy Dęby

13. Świetlicowa

14. Unijna

15. Rumiankowa

16. Gazdowska

17. Potokowa

18. Poziomkowa

19. Wiejska

20. Przelotowa

21. Rowerowa

22. Sławikówka

23. Lecznicza


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/507/2014
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe