Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/510/2014 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Skoczów na lata 2014 - 2017”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Skoczów na lata 2014 – 2017”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek


Załącznik do Uchwały Nr XL/510/2014
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe