Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/516/2014 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Skoczów i jej jednostkom podległym

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn.zm.), art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. 1. Określić szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przysługujących Gminie Skoczów i jej jednostkom podległym, zwanych dalej „należnościami” od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a także kwotę odsetek od zapłaconej po terminie należności.

§ 2. 1. Do umarzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności uprawnieni są:

a) Burmistrz Miasta Skoczowa - w odniesieniu do należności pobieranych przez Urząd Miejski w Skoczowie,

b) kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów w odniesieniu do należności pobieranych przez te jednostki.

2. Umarzanie, odraczanie terminu zapłaty i rozkładanie należności na raty następuje na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa lub decyzji kierownika jednostki organizacyjnej gminy.

§ 3. Należność może być umorzona w całości, z urzędu w przypadkach określonych art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r, poz. 885 z późn. zm.).

§ 4. 1. Na wniosek dłużnika należność może być umorzona w całości lub w części, rozłożona na raty oraz mogą zostać odroczone terminy spłaty całości należności lub jej części, w sytuacji gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub jeśli przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.

2. Należność może zostać rozłożona na raty, a termin jej zapłaty może zostać odroczony na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z należnymi odsetkami.

4. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych dłużnik składa do uprawnionego organu wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazane we wniosku.

5. Organ może żądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

6. Niezastosowanie się dłużnika do wezwania i nieuzupełnienie brakującej dokumentacji w wyznaczonym przez organ terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 5. 1. Udzielenie ulgi w spłacie należności dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, spłacie należności, na podstawie § 4 niniejszej uchwały, ma charakter pomocy de minimis, która jest udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE, seria L, nr 352 z dnia 24 grudnia 2013r.).

2. Dłużnik ubiegający się o udzielenie ulg w spłacie należności stanowiących pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIII/532/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Skoczów oraz jej jednostkom podległym.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe