Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 26 marca 2014r.

z wykonania budżetu za 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 ust.7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) przedstawiam sprawozdanie

Prezydent Miasta


Zygmunt Frankiewicz


Załącznik do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe