Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2014 Wójta Gminy Kornowac

z dnia 31 marca 2014r.

z wykonania budżetu za 2013 rok

Tekst pierwotny

1. Budżet gminy został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXIII.169.2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku.

2. Struktura budżetu, z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły w 2013 roku po stronie dochodowo -przychodowej kształtuje się następująco:

Wg uchwały
budżetowej

Plan po
zmianach

Wykonanie

%


DOCHODY (zł)


12.319.913,00


14.255.934,49


13.994.078,96


98,16

Z tego:
1. bieżące
- własne
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z budżetu państwa
- środki unijne
2. majątkowe
- środki unijne


11.649.136,00
5.425.892,00
5.144.983,00
894.090,00
184.171,00
670.777,00
620.777,00


13.543.503,49
5.687.445,76
6.303.499,00
1.145.666,21
406.892,52
712.431,00
434.804,00


13.318.136,32
5.511.764,72
6.303.499,00
1.109.258,20
393 614,40
675.942,64
434.802,88


98,34
96,91
100,00
96,82
96,74
94,88
100,00


PRZYCHODY


1.520.887,00


781.198,76


777.853,63


99,57

Z tego:
- ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków UE

- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- wolne środki19.890,00


0,00


1.300.997,00

200.000,0019.890,00


219.500,00


21.386,76

520.422,0019.890,20


216.154,67


21.386,76

520.422,00100,01


98,48


100,00

100,00


OGÓŁEM


13.840.800,00


15.037.133,25


14.771.932,59

1) W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 1.936.021,49 zł (tj. łącznie po uwzględnieniu zmniejszeń planu) oraz zmniejszające plan przychodów o kwotę 739.688,24 zł. Główne zwiększenia planu dochodów nastąpiły z poniższych źródeł:

- wzrost subwencji oświatowej w związku z wprowadzeniem w szkołach podstawowych nauki języka mniejszościowego 1.158.516,00 zł;

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego modernizacji drogi transportu rolnego w Rzuchowie 200.000,00 zł;

- środki z Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 119.785,00 zł;

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych 251.576,21 zł, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej 59.461,71 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 57.960,00 zł, na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 29.314,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych 11.549,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 10.791,00 zł, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 14.832,00 zł, na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 10.801,50 zł, na realizację rządowego programu z zakresu dożywiania 16.254,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 21.024,00 zł, na wyprawkę szkolną 8.125,00 zł;

- dotacja celowa z samorządu województwa na opracowanie projektów budowy chodników w Pogrzebieniu (ul. Kornowacka) i w Rzuchowie (ul. Pszowska) oraz przebudowy skrzyżowań (ul. Stawowa w Kornowacu, ul. Pamiątki w Pogrzebieniu) 65.487,00 zł;

- wpływy z tytułu podatków lokalnych 103.589,00 zł (od osób prawnych 39.598,00 zł i od osób fizycznych 63.991,00 zł);

- środki na realizację projektów unijnych POKL „Moje Przedszkole” 133.466,52 zł (ZSP Pogrzebień) i COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” 67.604,00 zł (Gimnazjum Kornowac);

- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu z terenu gminy 21.386,76 zł.

2) Planowane pierwotnie dochody majątkowe na kwotę 233.972,00 zł tytułem refundacji inwestycji pn.: ”Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Rzuchowie” realizowanej przy współfinansowaniu ze środków PROW-u zastąpiono pożyczką 219.500,00 zł na wyprzedzające finansowanie w wysokości pomocy unijnej wynikającej z umowy.

3) Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 98,16% na kwotę 13.994.078,96 zł. Najważniejszą pozycję stanowią: subwencja ogólna 45,04% oraz podatki i opłaty lokalne 34,33% sumy zrealizowanych dochodów.

4) Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.162.2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok przyjęto stawki niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 32.698,97 zł od osób prawnych i 121.400,40 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy §2 cytowanej uchwały wynoszą 218.405,07 zł i 15.250,55 zł od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości os. fizycznych na kwotę 1.454,00 zł oraz 1.129,00 zł odsetek. Na raty rozłożono zaległość w podatku od środków transportowych w wysokości 308,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr XXII.163.2012 z 28 listopada 2012 roku, określającej stawki na rok 2013, wynoszą 55.533,03 zł od osób fizycznych i 20.306,30 zł od osób prawnych. Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 229.938,70 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 233.655,62 zł. Na dzień 31.12.2013 roku saldo należności podatkowych wymagalnych, których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 282.767,00 zł. Największą pozycję stanowią zaległości od osób fizycznych wg następujących tytułów:

- podatek od środków transportowych 105.281,20 zł,

- podatek od nieruchomości 95.154,91 zł,

- podatek rolny 41.818,39 zł.  Zaległości podatkowe są monitowane na bieżąco i w ubiegłym roku wystawiono 396 upomnień oraz 64 tytuły wykonawcze.

5) Z dniem 1 lipca 2013 roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012, poz.391) nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami ustawy „opłata śmieciowa” stanowi dochód gminy, z którego musi być pokryty koszt funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Wpływy z tego tytułu wyniosły 197.656,10 zł, ściągalność na poziomie 97,12%. Zaległości na 31.12.2013 roku wynosiły 7.031,60 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie całego systemu zamknęły się kwotą 134.362,01 zł. Nadwyżka w wysokości 63.294,09 zł zostanie wprowadzona do budżetu roku bieżącego na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6) Plan dochodów majątkowych 712.431,00 zł został wykonany w 95%. Dochody te zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- dotacje celowe na wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowań (ul. Stawowa i ul. Pamiątki) oraz budowę chodników w ciągu dróg wojewódzkich (ul. Kornowacka w Pogrzebieniu i ul. Pszowska w Rzuchowie) 64.944,00 zł,

- dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolnego w Rzuchowie 164.061,26 zł,

- sprzedaż mieszkania komunalnego w byłym Domu Nauczyciela w Rzuchowie 2.134,50 zł,

- refundacja inwestycji realizowanej w ramach PROW-u 333.008,88 zł – „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Gimnazjum w Kornowacu”;

- refundacja z PROW-u z „Odnowy i rozwoju wsi” placów zabaw wybudowanych w sołectwach Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów 84.114,00 zł,

- doposażenie placu zabaw przy budynku nowego przedszkola w Pogrzebieniu w urządzenia zabawowe oraz w bezpieczna nawierzchnię 17.680,00 zł (POKL);

- sprzedaż auta strażackiego z OSP Rzuchów 10.000,00 zł.  Informację z realizacji planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

3. Struktura budżetu po stronie wydatków i rozchodów na dzień 31.12.2013 roku kształtuje się następując:

Wg uchwały
budżetowej

Plan po
zmianach

Wykonanie

%


WYDATKI (w zł)


13.210.605,00


14.367.714,25


13.615.938,56


94,77

Z tego:
- bieżące
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)
5. obsługa długu
- majątkowe
w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne,
z tego na:
- programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego


11.156.019,00

9.229.003,00
6.713.749,00
2.515.254,00
521.241,00
1.121.329,00
181.446,00
103.000,00
2.054.586,00

903.186,00

383.569,00

1.151.400,00


11.831.773,25

9.546.674,46
6.637.905,50
2.908.768,96
565.875,00
1.226.876,00
426.847,79
65.500,00
2.535.941,00

2.535.941,00

489.222,00

0,00


11.133.442,32

8.971.796,37
6.298.402,46
2.673.393,91
565.873,91
1.162.618,57
372.053,51
61.099,96
2.482.496,24

2.482.496,24

486.199,83

0,00


94,10

93,98
94,89
91,91
100,00
94,76
87,16
93,28
97,89

97,89

99,38

0,00


ROZCHODY


630.195,00


669.419,00


669.418,61


100,00

Z tego:
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
- rozchody z tytułu rozliczeń zagranicznych
- udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE


327.505,00
302.690,00

0,00


327.505,00
302.690,00

39.224,00


327.505,24
302.689,37

39.224,00


100,00
100,00

100,00


OGÓŁEM


13.840.800,00


15.037.133,25


14.285.357,17

1) Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 14.367.714,25 zł, a jego wykonanie kwotą 13.615.938,56 zł, co daje 94,77% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 11.133.442,32 zł, co stanowi 94,10% planu, zaś majątkowe na kwotę 2.482.496,24 zł – 97,89% wartości zaplanowanej. Wydatki majątkowe stanowią 18,23% ogółu wydatków budżetowych. Najpoważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi Dział 801 Oświata i wychowanie: 7.606.045,79 zł, co stanowi 52,94% ogółu wydatków, następnie Dział 750 Administracja publiczna 1.742.919,00 zł – 12,13%, Dział 852 Pomoc społeczna 1.457.872,50 zł – 10,15%, Dział 600 Transport i łączność 1.175.297,00 zł – 8,18% planu. Prace odtworzeniowe (§ 4270) wykonano głównie w zakresie remontów dróg na sumę 340.612,28 zł, z czego:

- remonty cząstkowe dróg gminnych utwardzonych 60.016,31 zł,

- remonty cząstkowe dróg nieutwardzonych 38.779,00 zł,

- naprawa i powierzchniowe utrwalenie emulsją oraz gresem ulic Wiejskiej, Nowej, Wrzosowej i Lipowej w Pogrzebieniu 139.120,48 zł,

- remont ul.Leśnej w Kobyli 12.177,00 zł,

- droga dojazdowa do boiska w Kornowacu 4.800,00 zł,

- droga rolna – przedłużenie ul. Klasztornej w Pogrzebieniu 8.474,99 zł,

- dojazd do szkoły w Rzuchowie 5.000,00 zł,

- wjazd na ul.Spacerową w Kobyli 8.500,00 zł,

- droga dojazdowa do OSP/GOK Rzuchów 36.592,50 zł,

- przepusty drogowe na drogach transportu rolnego 11.180,00 zł,

- kanalizacja deszczowa na ul.Wolności (boczna) 3.000,00 zł,

- droga rolna w Pogrzebieniu (przedłużenie ul.Wiejskiej) 2.972,00 zł,

- droga rolna – boczna do ul.Spokojnej w Kornowacu 4.500,00 zł.

- remont zniszczonych studni kanalizacyjnych ul.Polna i ul.Kuliga, ul.Leśna w Kobyli 3.500,00 zł.

2) Zadania własne gminy realizują jej jednostki budżetowe, których plany finansowe przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki

Dochody

Wydatki

Plan

Wykonanie

%

Plan

Wykonanie

%

Urząd Gminy Kornowac

14.025.152,49

13.763.061,89

98,13

6.314.280,96

6.073.086,73

96,18

Ośrodek Pomocy Społecznej

5.100,00

201,89

3,96

1.453.372,50

1.336.264,79

91,94

Gimnazjum w Kornowacu

940,00

772,68

82,20

1.567.671,00

1.485.567,51

94,76

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli (wraz z centralną kuchnią)

185.566,00

194.707,90

104,93

2.083.414,00

1.990.779,31

95,55

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu

24.600,00

21.118,50

85,85

1.725.206,79

1.593.642,78

92,37

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie

14.576,00

14.216,10

97,53

1.223.769,00

1.136.597,44

92,88

W planie wydatków tut. Urzędu, poza kosztami utrzymania administracji, ujęte są środki na inwestycje oraz wszystkie dotacje udzielane samorządowym instytucjom kultury oraz na realizację zadań zleconych przez gminę, a także koszty obsługi długu, stąd tak wysoki plan finansowy jednostki.

3) Szkoły realizowały następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (Fundusz Mikroprojektów), na które wydatkowały:

- „Polsko-czeska podróż w czasie” 30.310,56 zł – ZSP Rzuchów,

- „Przyjaźń nie zna granic” 4.736,80 zł - ZSP Kobyla,

- „Przez sport do zdrowia” 9.948,33 zł - ZSP Pogrzebień (kontynuacja w 2014 roku). Powyższe projekty miały na celu poszerzenie wiedzy o historii i kulturze polsko-czeskiego regionu przygranicznego oraz rozwój integracji wśród młodzieży szkolnej, dzięki organizacji wspólnych imprez. Środki unijne na poziomie 85% poniesionych nakładów i 10% z budżetu państwa zostaną zrefundowane po zakończeniu projektów. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu realizuje także projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL), na które wydatkował:

- „Moje przedszkole – uruchomienie nowej grupy przedszkolnej oraz świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie w Gminie Kornowac” 148.050,30 zł,

- „Rozwijamy skrzydła” – 44.837,45 zł. Obydwa projekty będą kontynuowane do roku 2015. Poziom dofinansowania wynosi ze EFS-u wynosi 85%.

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu realizował od roku 2012 projekt systemowy pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac”, na który wydatkował 122.820,18 zł (łącznie w latach 2012-2013 – 212.696,00 zł). Głównym celem realizowanego projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców. Docelowo projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności opieki nad osobą zależną tj. niepełnosprawnym dzieckiem. W ramach projektu realizowano zajęcia z animatorem lokalnym, zajęcia grupowe oraz indywidualne z psychologiem, a także z doradcą zawodowym.

5) Szczegółową charakterystykę z wykonania wydatków ogółem zawiera załącznik Nr 2. Zestawienie zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej informacji opisowej.

4. Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 13.994.078,96 zł, a wydatki w kwocie 13.615.938,56 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 378.140,40 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Nadwyżka operacyjna budżetu będąca różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.184.694,00 zł i tym samym został zachowany wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który nakłada obowiązek równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

5. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu przychodów o 739.688,24 zł, co wynika z:

- zaniechania realizacji zadania pn.: „Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac – etap I” (-) 1.151.400,00 zł;

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie „Modernizacji obejścia wokół Domu Kultury w Rzuchowie” (+) 219.500,00 zł; pierwotnie na pokrycie wkładu własnego inwestycji planowano zaciągnąć kredyt (-) 149.597,00 zł;

- zwiększenia kwoty wolnych środków o 320.422,00 zł, zgodnie z bilansem z wykonania budżetu (w uchwale budżetowej plan przychodów z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przyjęto na kwotę 200.000,00 zł);

- wprowadzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu (+) 21.386,76 zł.

6. Na zrealizowane rozchody budżetu w wysokości 669.418,61 zł składają się udzielone pożyczki na realizację projektów unijnych oraz spłaty zadłużenia z następujących tytułów:

- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na termomodernizację budynku przedszkola w Łańcach 24.120,00 zł;

- kredyt z BOŚ na przebudowę przedszkola w Łańcach 56.486,24 zł;

- kredyt z BS na budowę boisk wielofunkcyjnych i modernizacje obejść przy domach kultury 83.120,00 zł;

- kredyt z BS na place zabaw 163.779,00 zł;

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie „Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Kornowacu” realizowanej z PROW-u 302.689,37 zł;

- udzielone pożyczki 39.224,00 zł (Gminna Biblioteka Publiczna – 8.674,00 zł, OSP Kobyla – 14.300,00 zł, Gminny Ośrodek Kultury - 16.250,00 zł). Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na 31.12.2013r. wyniosło 1.304.343,63 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wyniósł 9,32% (dopuszczalny poziom 60%), a po uwzględnieniu wyłączeń 7,78%, tj. po odjęciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 4,94% (dopuszczalny poziom 15%). Ostateczna spłata zadłużenia nastąpi w r.2022. Na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

7. Rachunek dochodów  własnych został utworzony przy Gimnazjum w Kornowacu. Informację z wykonania tego planu przedstawia załącznik Nr 4.

8. Załącznik Nr 5 przedstawia plan i wykonanie realizowanych zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

9. Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych tj. Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury stanowią odpowiednio załącznik Nr 6 i Nr 7 do sprawozdania.

10. Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych przedstawia załącznik Nr 8.

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 9.

Wójt Gminy Kornowac


Grzegorz Niestrój


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2014
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2014
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2014
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2014
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2014
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik 5


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2014
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2014
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik 7


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2014
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik 8


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2014
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik 9

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe