Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 8 lipca 2014r.

o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nadwislańskiej Spółki Energetycznej z siedzibą w Brzeszczach

Tekst pierwotny

W dniu 08 lipca 2014 r. decyzją Nr WCC/387-ZTO-D/366/W/OKR/2014/MKo2 i decyzją PCC/407-ZTO-C/366/W/OKR/2014/MKo2 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 tej ustawy, zmienił swoje decyzje w sprawie udzielenia Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeszczach koncesji z dnia 30 października 1998 r. Nr WCC/387/366/U/OT-2/98/BM (z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła oraz Nr PCC/407/366/U/OT-2/98/BM (z późn. zm.) na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Uzasadnienie

Decyzjami z dnia 30 października 1998 r. Nr WCC/387/366/U/OT-2/98/BM (z późn. zm.) oraz Nr PCC/407/366/U/OT-2/BM (z późn. zm.), Prezes Urzędu regulacji Energetyki udzielił Nadwislańskiej Spółce Energetycznej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeszczach koncesji na wytwarzanie ciepła  oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 15 listopada 2025 r.

Pismem z dnia 12 maja 2014 r., znak: DT/33/540/2014, wyżej wymienione przedsiębiorstwo energetyczne (zwane dalej „Koncesjonariuszem”) wystąpiło z wnioskiem o zmianę ww. decyzji polegającą na zmianie dotychczasowego brzmienia punktu 1 „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”.

Zmiana zakresu koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrubycję ciepła wynika z przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Zakładu Ciepłowniczego „Silesia” oraz sieci Nr 2 zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach i miasta Czechowice-Dziedzice, w której nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze 150°C w rurociągu zasilającym i 70°C w rurociągu powrotnym. A zatem w ww. koncesjach nastąpiła zmiana zapisu całkowitej mocy wytwórczej poprzez jej zmniejszenie z 289,85 MW do 253,41 MW oraz wykreślono zapis dotyczący sieci
Nr 2 zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach i miasta Czechowice-Dziedzice.

Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Koncesjonariusza stanowi uzasadniony wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego „decyzja ostateczna na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes społeczny lub słuszny interes strony”. Natomiast w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek strony w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła zasługuje na uwzględnienie w całości i nie jest on sprzeczny z interesem społecznym – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił jak na wstępie.

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek-ZarembaKraków, dnia 8 lipca 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe