Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 426/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),  uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 379/XXX/2013 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonać zmiany dochodów budżetu  gminy o kwotę

(-) 3 115 527,79

do ogólnej kwoty dochodów
w tym:

38 550 088,43 zł

1/ bieżące w kwocie
z tego:

195 101,70 zł

a) odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego - SP Lubsza

3 241,70 zł

b) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji

145 000,00 zł

c) grzywny i kary od innych jednostek organizacyjnych

4 680,00 zł

d) wpływy z różnych dochodów - dochody za wychowanków przedszkola w Starczy uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Kamieńskich Młynach4 000,00 zł

e) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - LO w Psarach

10 500,00 zł

f) wpływy z usług - opłata za odprowadzanie ścieków

20 000,00 zł

g) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy - pracownicy społecznie użyteczni

7 680,00 zł

2/ majątkowe w kwocie

(-)3 310 629,49 zł

a) drogi powiatowe - dotacja z budżetu państwa - przebudowa ul. Tarnogórskiej


(-)119 666,50 zł

b) drogi powiatowe - dotacja z budżetu państwa - przebudowa ul. Tarnogórska


8 980,01 zł

c) drogi gminne - dotacja z budżetu państwa - przebudowa ul. Wolności i Kopernika


(-)724 551,00 zł

d) drogi wewnętrzne - dotacja z budżetu województwa - modernizacja drogi dojazdowej do pól pomiędzy m. Piasek a m. Psary60 000,00 zł

e) budowa kolektorów słonecznych

(-)2 535 392,00 zł

§ 2.

Dokonać zmiany wydatków budżetu gminy o kwotę

(-)3 099 689,19 zł

do ogólnej kwoty wydatków
w tym:

40 146 224,05 zł

1/ bieżące w kwocie
z tego:

14 496,81 zł

a) wydatki jednostek budżetowych

(-)26 003,19 zł

- wynagrodzenia i pochodne

7680,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(-)33 683,19 zł

b) dotacje na zadania bieżące

30 000,00 zł

c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE

10 500,00 zł

2/ majątkowe w kwocie
z tego:

(-)3 114 186,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:

(-)3 114 186,00 zł

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych

(-)2 592 492,00 zł

§ 3. Dokonać zmian planu dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w planie rozchodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę
w tym:


(-)15 838,60 zł

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek

(-)15 838,60 zł

- umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


(-)15 838,60 zł

do ogólnej kwoty rozchodów
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2 950 028,40 zł

§ 6.

Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy wynosi,
którego źródłem finansowania są:

1 596 135,62 zł

a) zaciągnięte pożyczki w kwocie

600 371,00 zł

b) zaciągnięte kredyty w kwocie

995 764,62 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 426/XXXIV/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 426/XXXIV/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 426/XXXIV/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 426/XXXIV/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe