| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/356/2014 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Myszkowskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.595, z późn.zm.) i art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz.U. z 2013r.,  poz. 885 z późn.zm.) Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady , sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Myszkowskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przez należności pieniężne należy rozumieć sumę należności:

- głównej,

- odsetek od należności głównej,

- ubocznych / koszty postępowania sądowego i inne/.

§ 2. Wskazuje się następujące organy uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych , w tym cywilnoprawnych:

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Myszkowskiego do wysokości 4.000 zł w stosunku do jednego dłużnika rocznie, tj. w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku w zakresie spraw podległych jednostek.

2. Zarząd Powiatu w Myszkowie powyżej 4.000 zł – 8.000 zł w stosunku do jednego dłużnika rocznie, tj. w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

3. Zarząd Powiatu w Myszkowie powyżej 8.000 zł w stosunku do jednego dłużnika rocznie, tj. w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Powiatu w Myszkowie.

§ 3. Przed umorzeniem należności w całości lub części wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Powiatu w Myszkowie.

§ 4. Zasady, sposób i tryb udzielania ulg mają zastosowanie do należności przypadających Powiatowi Myszkowskiemu oraz jego jednostkom podległym a także wydzielonym rachunkom dochodów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 6. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Myszkowie Nr XLIII/318/2010 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Myszkowskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz o stosowaniu z urzędu.

§ 7. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku w części dotyczącej udzielania pomocy de minimis.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Szczerbak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV / 356 / 2014
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zasady, sposób i tryb udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Myszkowskiemu oraz jego jednostkom podległym.

§ 1. 1. Należność pieniężna może być umorzona w całości lub części, jeżeli wystąpiła jedna z następujących przesłanek:

a) dłużnik – osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając żadnego majątku,

b) dłużnik – osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne,

d) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby,

e) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

f) należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego do pozwu,

g) odsetki pozostałe do zapłaty po uregulowaniu należności głównej – nie przekraczają kwoty kosztów ich dochodzenia,

h) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji lub uzasadnione jest ważnym interesom publicznym.

2. Należność główna z tytułu odszkodowania za zagarnięcie mienia nie może być umorzona przed upływem10 lat od daty popełnienia tego przestępstwa, chyba że zachodzą okoliczności określone w ust.1 lit.a).

3. Należność główna z tytułu odpowiedzialności na niedobór mienia nie może być umorzona z przyczyny wskazanej w ust.1 lit.d).

4. Umorzenie w przypadkach określonych w ust.1 lit.a) do g) następuje z urzędu.

5. Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty z przyczyn określonych w ust.1 lit.h) następuje wyłącznie na wniosek dłużnika.

§ 2. 1. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacie, o których mowa w niniejszej uchwale, następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, w szczególności w drodze porozumienia (ugody) zawartego pomiędzy dłużnikiem a organem uprawnionym do udzielenia ulgi z zastrzeżeniem ust.2.

2. Umorzenie należności w okolicznościach o których mowa w § 1 ust.4 następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego do udzielenia ulgi.

§ 3. 1. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż 1 dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

2.               Podstawą umorzenia odsetek na wniosek dłużnika jest uprzednia zapłata              należności głównej.

3.               Umorzenie części należności powoduje konieczność określenia przez uprawniony organ terminu zapłaty pozostałej części należności

§ 4. 1. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących z innych przyczyn na uwzględnienie, organ uprawniony do umarzania należności może na wniosek dłużnika należność umorzyć w całości lub w części, odroczyć termin zapłaty należności lub rozłożyć należność na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela.

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od podjęcia decyzji o zastosowaniu ulgi do upływu terminu zapłaty.

3. Jeśli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, o których mowa w ust.2.

§ 5. 1. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok.

2. Okres spłaty zaległości rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.                           

§ 6. 1. 1. Wniosek o przyznanie ulgi, o którym mowa w § 4 ust.1 winien zawierać:

1) podstawowe dane wnioskodawcy,

a) w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania,

b) w przypadku pozostałych dłużników: nazwę jednostki, NIP,              REGON, klasę PKD i adres siedziby;

2) sprecyzowanie żądania,

3) uzasadnienie żądania,

4) określenie terminu spłaty ( w przypadku odroczenia terminu spłaty)

5) określenie ilości rat ( w przypadku rozłożenia na raty).

2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi, w tym odpowiednio:             

1) dla dłużnika będącego osobą fizyczną:             

a) zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniach za okres 3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

b) zaświadczenie o pobieranych zasiłkach,

c) potwierdzenie pobierania emerytury lub renty,

d) oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej,

e) inne dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku

2) dla dłużnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:

a) zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy, z dowodem doręczenia do Urzędu Skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy o osiągniętych dochodach w przypadku, gdy wnioskodawca rozlicza się w formie karty podatkowej,

b) informacje o stanie majątkowym,

3) dla dłużnika będącego osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej – trzy ostatnie sprawozdania finansowe i inne dokumenty zaświadczające o sytuacji ekonomicznej dłużnika.

3. W toku postępowania można zażądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

§ 7. 1. W przypadku, jeśli z wnioskiem o udzielenie ulgi występuje dłużnik prowadzący działalność gospodarczą, właściwy organ może udzielać określonych w niniejszej uchwale ulg w spłacie zobowiązań – wyłącznie takich, które nie stanowią pomocy publicznej bądź stanowią  pomoc de minimis. Pomoc de minimis może mieć miejsce w przypadkach określonych w § 1 ust.1 lit.e)- w odniesieniu do postępowania upadłościowego ; lit.h ) lub w § 4 ust.1.

2. W przypadku jeśli ulga stanowić będzie pomoc de minimis, obowiązują wówczas szczególne zasady w zakresie przyznawania pomocy oraz sprawozdawczości określone w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r., Nr 59, poz.404 z późn.zm.) oraz w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis, a w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. L 352.1 z 24 grudnia 2013r.).

3. Dłużnik ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, do przedłożenia właściwemu organowi:

a) wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji i sprawozdań określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311 z póź.zm.)

§ 8. 1. Zobowiązuje się kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do składania Zarządowi Powiatu w Myszkowie kwartalnych informacji o udzielonych ulgach i umorzeniach na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Informację należy składać do 10-go dnia miesiąca po upływie każdego kwartału. Dane w informacjach wykazuje się narastająco od początku roku.

§ 9. Organ może uchylić podjętą decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacie należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulgi w jej spłaceniu okazały się fałszywe, bądź że decyzja została podjeta w wyniku przestępstwa albo że dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »