Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/357/2014 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie ustanowienia symbolu Powiatu Myszkowskiego: łańcucha Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.), art.3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz.U. z 1978 r. Nr 31, poz.130 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DZ.U. z 2011 r. nr 197 poz.1172 z późn. zm.). Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje :

§ 1. Ustanawia się symbol Powiatu Myszkowskiego w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie.

§ 2. Łańcuch Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie składa się z 14 ogniw metalowych o barwie srebrnej. Na dwóch ozdobnych ogniwach okrągłe plakietki z orłem krakowskim i orłem cieszyńskim, wykonane techniką emalii komórkowej. Medalionem jest kartusz metalowy barwy srebrnej z herbem powiatu wykonanym techniką emalii komórkowej. Wzór graficzny łańcucha przedstawiono na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Szczerbak


Załącznik do Uchwały Nr LIV / 357 / 2014
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Łańcuch Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe