Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/358/2014 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia zasad używania symboli Powiatu Myszkowskiego: herbu, sztandaru, flagi, baneru, łańcuchów i pieczęci

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 197 poz.1172 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się zasady używania : herbu, sztandaru, flagi, baneru, łańcuchów i pieczęci Powiatu Myszkowskiego, ustanowionych uchwałą Nr XLVI/ 306/2013 Rady Powiatu w Myszkowie z dn. 27.11.2013 r. w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Myszkowskiego: herbu, sztandaru, flagi, flagi stolikowej, baneru, łańcucha, pieczęci oraz uchwałą Nr LIV/357/2014 Rady Powiatu w Myszkowie z dn.26.06. 2014 r. w sprawie ustanowienia symbolu Powiatu Myszkowskiego : łańcucha Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Szczerbak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV / 358 / 2014
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zasady i warunki używania herbu, sztandaru, flagi, baneru, łańcuchów i pieczęci Powiatu Myszkowskiego

§ 1. 1. Herb, sztandar, flaga, baner, łańcuchy oraz pieczęć stanowią własność Powiatu Myszkowskiego i podlegają ochronie prawnej jako jego dobro osobiste.

2. Herb, sztandar, flaga, baner, łańcuchy i pieczęć mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorami graficznymi zatwierdzonymi w uchwale Nr XLVI /306/ 2013 Rady Powiatu w Myszkowie z dn.27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Myszkowskiego: herbu, sztandaru, flagi, flagi stolikowej, baneru, łańcucha i pieczęci oraz uchwale Nr LIV/357/2014./2014 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia symbolu Powiatu Myszkowskiego : łańcucha Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie.

3. Dopuszcza się korzystanie z herbu w wersji achromatycznej.

4. W przypadku innych technik plastycznych (tłoczenie, grawerunek itp.) dopuszcza się kolorystykę zależną od wykorzystanego materiału.

Zasady i warunki używania herbu Powiatu Myszkowskiego

§ 2. 1. Prawo do używania herbu na mocy niniejszej uchwały przysługuje organom Powiatu Myszkowskiego oraz powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym do celów związanych z realizacją zadań statutowych.

2. Gminy z terenu Powiatu Myszkowskiego mogą nieodpłatnie używać herbu podczas uroczystości oraz imprez o zasięgu powiatowym i w przedsięwzięciach promujących Powiat Myszkowski.

3. Zgodę na nieodpłatne używanie herbu Powiatu Myszkowskiego w celach niekomercyjnych mogą uzyskać również instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na terenie Powiatu Myszkowskiego.

4. Zgodę, o której mowa w ust.3, wyraża na wniosek zainteresowanego Zarząd Powiatu w Myszkowie.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 1 a do przedmiotowej uchwały.

6. Używanie bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu powiatu w celach komercyjnych, a w szczególności umieszczanie ich na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego, na towarach lub w znaku towarowym wymaga zgody Zarządu Powiatu w Myszkowie.

7. Używanie wizerunku herbu w celach, o których mowa w ust.6 jest odpłatne. Zasady odpłatności, termin i sposób używania wizerunku herbu w celach komercyjnych strony określają w drodze umowy cywilno- prawnej.

8. Zarząd Powiatu w Myszkowie może cofnąć zgodę na używanie herbu Powiatu Myszkowskiego w trybie natychmiastowym, jeżeli podmiot używający herbu używa go niezgodnie z warunkami określonymi w umowie.

9. Herb Powiatu Myszkowskiegoumieszcza się przede wszystkim na budynkach oraz w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń należących do organów powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych.

10. Herb Powiatu Myszkowskiego może być również umieszczony na :

a) materiałach promujących Powiat Myszkowski wydawanych przez organy powiatu, powiatowe jednostki organizacyjne oraz podmioty realizujące z samorządem powiatowym wspólne zadania ;

b) materiałach korespondencyjnych organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych ;

c) służbowych wizytówkach oraz identyfikatorach radnych, pracowników Starostwa Powiatowego w Myszkowie i jednostek organizacyjnych powiatu ;

d) tablicach i słupach usytuowanych w granicach administracyjnych powiatu ;

e) sztandarach instytucji oraz jednostek samorządowych podlegających samorządowi powiatowemu ;

f) stronach internetowych powiatu, biuletynu informacji publicznej, powiatowych jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji, straży, polskich i zagranicznych stronach internetowych umożliwiających połączenie się z oficjalną stroną Powiatu Myszkowskiego poprzez podanie linku.

Zasady i warunki używania sztandaru Powiatu Myszkowskiego

§ 3. 1. Opiekę nad sztandarem Powiatu Myszkowskiego sprawują radni Rady Powiatu w Myszkowie, w szczególności członkowie pocztu sztandarowego (3 osoby) wybrani na sesji Rady Powiatu.

2. Sztandar Powiatu Myszkowskiego używany jest podczas uroczystych sesji Rady Powiatu w Myszkowie, uroczystości powiatowych, państwowych oraz wtedy, gdy przemawiają za tym szczególne okoliczności. W takich sytuacjach stosuje się ceremoniał pocztu sztandarowego, który przewiduje:

a) strój uroczysty pocztu sztandarowego składający się z białej koszuli i ciemnego garnituru wizytowego (dla mężczyzn), białej bluzki i ciemnej garsonki (dla kobiet), szarfy sztandarowej, przewieszonej przez ramię (do lewego boku) i białych rękawiczek;

b) podczas uroczystości sztandar trzymany jest przez członka pocztu w pozycji „Spocznij” (pionowo) chyba, że zaistnieją okoliczności wymagające pozycji sztandaru „Baczność” (trzymający sztandar unosi go pionowo) lub „Baczność. Sztandar prezentuj” (sztandar jest pochylany);

c) podczas trwania uroczystości osoba trzymająca sztandar nie wypuszcza go z rąk, trzymając go prawą ręką (lewa ręka wzdłuż tułowia), przy prawej nodze tak, aby bławat sztandaru nie zasłaniał osoby trzymającej sztandar;

d) sztandar przyjmuje pozycję „Baczność” (sztandar jest unoszony) w sytuacji, kiedy pada komenda „baczność !”,z zastrzeżeniem pkt 2 e § 3 ;

e) sztandarowi nadaje się pozycję „Baczność.Sztandar prezentuj” wyłącznie w sytuacji : odgrywania i śpiewania hymnu państwowego, ślubowania radnych na sztandar, przeistoczenia, podniesienia i błogosławieństwa w trakcie nabożeństw religijnych, dekorowania sztandaru odznaczeniem, oddawania honorów osobom lub symbolom po komendzie „sztandar prezentuj !”

3. Sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba że jej charakter lub program wymusza inną kolejność.

4. O użyciu sztandaru decyduje Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie.

Zasady i warunki używania flagi i baneru Powiatu Myszkowskiego

§ 4. 1. Flagę i baner Powiatu Myszkowskiego można umieszczać na budynku lub przed budynkiem będącym siedzibą organów powiatu, powiatowych jednostek samorządowych i organizacyjnych z okazji uroczystości, świąt oraz rocznic. Flaga może być również umieszczana w salach obrad organów powiatu.
2.W przypadku wywieszania kilku flag obowiązuje następujący porządek:

- flaga państwowa/wojewódzka zajmuje z punktu widzenia patrzącego miejsce po lewej stronie flagi powiatowej
- w przypadku dwu flag powiatowych, po lewej stronie umieszcza się flagę gospodarza, w przypadku trzech flag- flaga gospodarza zajmuje środkowe miejsce

- w przypadku trzech flag np. państwowej, wojewódzkiej i powiatowej, flagę państwową umieszcza się w środku, a wojewódzką po stronie lewej.

3. W czasie świąt i uroczystości baner podnosi się obok flagi powiatowej, państwowej i wojewódzkiej zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach.

4. Prawo do używania flagi i baneru przysługuje wyłącznie osobom i organom określonym w niniejszej uchwale.

5. W przypadkach uzasadnionych, w określonych miejscach i terminach, Zarząd Powiatu w Myszkowie może udzielić zgody na używanie flagi powiatowej i baneru innym podmiotom.

Zasady i warunki używania insygniów (łańcucha) Starosty Myszkowskiego

§ 5. 1. Prawo noszenia insygniów ( łańcucha ) Starosty Myszkowskiego ma jedynie Starosta Myszkowski.
2. W wyjątkowych sytuacjach Starosta Myszkowski może jednorazowo upoważnić do noszenia insygniów Starosty swojego Zastępcę.

3. Insygnia ( łańcuch ) Starosty Myszkowskiego noszone są przez osobę uprawnioną podczas sesji Rady Powiatu, uroczystości państwowych, uroczystości lokalnych oraz uroczystości, w trakcie których dokonuje się wręczenia orderów, odznaczeń oraz odznak.

4. Decyzje o potrzebie użycia insygniów podejmują osoby posiadające prawo ich noszenia.

5. Osoby posiadające prawo noszenia insygniów mogą odstąpić od ich noszenia.

Zasady i warunki używania insygniów ( łańcucha ) Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

§ 6. 1. Prawo noszenia insygniów (łańcucha)Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie ma jedynie Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie.

2. W wyjątkowych sytuacjach Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie może jednorazowo upoważnić do noszenia insygniów Przewodniczącego swojego Zastępcę.

3. Insygnia (łańcuch) Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie noszone są przez osobę uprawnioną podczas sesji Rady Powiatu, uroczystości państwowych, uroczystości lokalnych oraz uroczystości, w trakcie których dokonuje się wręczenia orderów, odznaczeń oraz odznak.

4. Decyzje o potrzebie użycia insygniów podejmują osoby posiadające prawo ich noszenia.

5. Osoby posiadające prawo noszenia insygniów mogą odstąpić od ich noszenia.

Zasady i warunki używania pieczęci Powiatu Myszkowskiego

§ 7. 1. Pieczęć Powiatu Myszkowskiego jest symbolem Powiatu Myszkowskiego i podlega ochronie prawnej.

2. Prawo używania pieczęci Powiatu Myszkowskiego ma Starosta Myszkowski, jego Zastępca oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie.

3. Wizerunek pieczęci Powiatu Myszkowskiego może być używany przez inne (niż powiatowe) instytucje i osoby prawne wyłącznie za zgodą Starosty Myszkowskiego wyrażoną w formie pisemnej na wniosek zainteresowanego.

4. Pieczęć Powiatu Myszkowskiego może być używana do oznaczania: listów gratulacyjnych, dyplomów, nagród, druków okolicznościowych, materiałów reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub sponsorem jest Powiat Myszkowksi lub w których partycypuje Powiat na podstawie zawieranych umów i porozumień.


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LIV / 358 / 2014
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wniosek o wykorzystanie herbu Powiatu Myszkowskiego

……………………………………………..

Imię i nazwisko

…………………………………………………

Nazwa podmiotu

………………………………………………….

Adres, numer telefonu

Wniosek o wykorzystanie herbu Powiatu Myszkowskiego
Zarząd Powiatu w Myszkowie

Wnoszę o udzielenie zezwolenia na wykorzystanie herbu Powiatu Myszkowskiego w celu…………………………………………………………..............................................

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią następujących uchwał : uchwała Rady Powiatu w Myszkowie Nr XLVI/306/2013 z dn. 27.11.2013 r. w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Myszkowskiego: herbu, sztandaru, flagi, flagi stolikowej, baneru, łańcucha, pieczęci ; uchwała Rady Powiatu w Myszkowie Nr LIV/357/2014 z dn. 26.06.2014r. w sprawie ustanowienia symbolu Powiatu Myszkowskiego: łańcucha Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie ; uchwała Rady Powiatu w Myszkowie Nr LIV/358/2014 z dn. 26.06.2014r. w sprawie ustalenia zasad używania symboli Powiatu Myszkowskiego : herbu, sztandaru, flagi, baneru, łańcuchów i pieczęci.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe