Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 333/XXXIX/2014 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 8 lipca 2014r.

w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594 z późn. zm.), w związku z art. 6k ust. 1-3, art. 6j ust 1 pkt 1, ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2013.1399 z późn. zm..) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr 49/VI/07 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębowiec,

Rada Gminy Dębowiec postanawia

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) w wysokości 7,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie

b) w wysokości 12,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku pozostałych odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych).

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne:

1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie, gromadzonych w pojemnikach o pojemności:

a) 120 l w wysokości 13,00 zł za pojemnik,

b) 120 l w wysokości 13,00 zł za pojemnik w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych na nieruchomościach zamieszkałych,

c) 240 l w wysokości 12,00 zł za pojemnik,

d) 900 l w wysokości 11,00 zł za pojemnik,

e) 1100 l w wysokości 10,00 zł za pojemnik.

2. w przypadku pozostałych odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych), gromadzonych w pojemnikach o pojemności:

a) 120 l w wysokości 14,00 zł za pojemnik

b) 120l w wysokości 14,00 zł za pojemnik w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych na nieruchomościach zamieszkałych,

c) 240 l w wysokości 13,00 zł za pojemnik,

d) 900 l w wysokości 12,00 zł za pojemnik,

e) 1100 l w wysokości 11,00 zł za pojemnik.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Dębowiec Nr 214/XXV/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe