Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/365/2014 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 9 lipca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok w sposób określony w Tabeli załączonej do Uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi: 48.266.894,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 18.835.102,82 zł

- wydatki majątkowe: 29.431.791,85 zł

§ 2. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/365/2014
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 9 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/365/2014
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 9 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe