Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Wprowadzenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice.

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr LVI/1065/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik do uchwaly w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami miasta Mysłowice

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe