Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/341/2014 Rady Gminy Miedźna

z dnia 15 lipca 2014r.

w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie Osiedle Wola I

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 4 Uchwały Nr XLVIII/332/2014 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Miedźna po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Na terenie gminy Miedźna znosi się jednostkę pomocniczą o nazwie Osiedle Wola I.

§ 2. Traci moc uchwała nr VII/42/2003 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Wola I.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe