Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/569/2014 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 10 lipca 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Taciszów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012.647 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XX/227/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Taciszów, po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec uchwalonego Uchwałą Nr XII/125/2011 r., na wniosek Wójta Gminy Rudziniec

Rada Gminy Rudziniec
uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego
fragmenty sołectwa Taciszów

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan obejmuje 9 obszarów oznaczonych symbolami od T1 do T9 o łącznej powierzchni 23,1 ha.

2. Granicę opracowania planu wyznaczają:

1) dla obszaru T1: od wschodu - granica administracyjna z miastem Pyskowice, od południa – linia brzegowa zbiornika Dzierżno Duże, od północy – rzeka Drama, od zachodu – tereny nieużytków i Kanał Gliwicki,

2) dla obszaru T2: od wschodu – granica działek Nr 1623/215, 2621/216, 1871/215, od południa – granica działki Nr 2622/216, od północy – granica działki Nr 1623/215, od zachodu – linia pionowa w odległości 90 m od wschodniej granicy działek Nr 1623/215, 2621/216, 1871/215,

3) dla obszaru T3: od wschodu – granica działek Nr 1052/143, 1053/143, 1054/143, 691/143, od południa – granica działek Nr 1054/143, 691/143, od północy – granica działek Nr 1052/143, 691/143, od zachodu - granica działek Nr 1052/143, 1053/143, 1054/143,

4) dla obszaru T4: granice działki Nr 900/80,

5) dla obszaru T5: granice działki Nr 951/165,

6) dla obszaru T6: od wschodu – granica działki Nr 1734/132 i granica sołectwa Kleszczów, od północy – granica działki Nr 1734/132, od zachodu - granica działki Nr 1734/132, od południa – linia na przedłużeniu południowej granicy działki Nr 1733/132,

7) dla obszaru T7: od wschodu – granica działek Nr 246/87, 257/99, od północy - granica działek Nr 246/87, 247/87, od zachodu – granica działek Nr 247/87, 257/99, od południa – linia pozioma w odległości 45 m od granicy działki Nr 254/87,

8) dla obszaru T8: od wschodu – granica działek Nr 249/87, 255/96, od północy – granica działki Nr 249/87, od zachodu – granica działki Nr 249/87, od południa - linia pozioma w odległości 45 m od granicy działki Nr 254/87,

9) dla obszaru T9: od wschodu – granica działek Nr 743/93, 251/87 oraz przedłużenie linii granicy działki Nr 251/87 w kierunku północnym, od północy – granica działki Nr 780/87, od zachodu granica sołectwa Pławniowice, od południa – linia równoległa do granicy sołectwa Pławniowice w odległości 40 m

3. Granice o których mowa w ust. 2 określone są na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalenia planu zawarte są w formie:

1) tekstowej – niniejszej uchwały zawierającej ustalenia określone w § 3,

2) graficznej, którą jest Rysunek Planu – sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.

2. Integralnymi częściami uchwały są również:

1) rozstrzygnięcie Rady Gminy Rudziniec w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały,

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Rudziniec o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu są ustalenia zawarte w rozdziałach:

1) Rozdział 1Przepisy ogólne.

2) Rozdział 2Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

3) Rozdział 3Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

4) Rozdział 4Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5) Rozdział 5Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

6) Rozdział 6Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania
terenu.

7) Rozdział 7Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych napodstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

8) Rozdział 8Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

9) Rozdział 9Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,                                                        w tym zakaz zabudowy.

10) Rozdział 10Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

11) Rozdział 11Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

12) Rozdział 12Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

13) Rozdział 13Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4.

14) Rozdział 14Przepisy końcowe.

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

2) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana frontowa budynku lub słupy podcieni, bez prawa jej przekroczenia w kierunku linii rozgraniczającej teren dla którego wyznaczono nieprzekraczalną linią zabudowy;

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć, wszystkie tereny objęte granicą sporządzonego planu;

5) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w tekście planu oraz rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny do tekstu planu;

6) rysunku planu – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszego tekstu planu;

7) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię budynków liczoną po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku, na wysokości pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku;

9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa w terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi;

10) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenu lub jego części, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe albo może z nim współistnieć, na warunkach określonych w planie;

11) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Rudziniec;

12) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane w całości lub części służące do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

13) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące i inne w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,poz.150);

14) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

b) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit a) – mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu

2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących przepisach odrębnych.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:

a) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) R tereny gruntów rolnych,

c) ZL tereny lasów,

d) ZW tereny zieleni nieurządzonej,

e) WS tereny wód powierzchniowych,

f) KK tereny komunikacji kolejowej,

g) IT tereny infrastruktury technicznej – śluza wodna,

5) granica terenów zamkniętych,

6) granica głównego zbiornika wód podziemnych - GZWP 332.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi planu:

1) napowietrzne sieci elektroenergetyczne średniego napięcia;

2) granica administracyjna gminy Rudziniec.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. W celu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze objętym planem miejscowym wprowadza się następujące ustalenia:

1) kształtowanie zabudowy w sposób i przy użyciu materiałów gwarantujących uzyskanie wysokiego standardu rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych;

2) w przypadku braku graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym zakresie minimalne odległości usytuowania obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3) nakaz ujednolicenia formy, wystroju architektonicznego i skali projektowanych obiektów oraz elementów zagospodarowania w granicach jednej działki budowlanej;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i blach od strony dróg publicznych,

5) sytuowanie budynków według obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności publicznej i sygnalizacji, urządzeń przeciwpowodziowych, urządzeń wodnych oraz rozbudowę i modernizację istniejących.

3. Zasięg oddziaływania na środowisko działalności usługowej, handlowej lub rzemieślniczej prowadzonej na terenach MN nie może przekraczać granicy terenu lub nieruchomości, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

4. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich powyżej 1 DJP.

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, na terenach inwestycji budowlanych ustala się obowiązek zdejmowania humusu i wykorzystania go w biologicznie czynnej części działek budowlanych lub do rekultywacji innych terenów zdegradowanych.

6. W zakresie ochrony powietrza ustala się obowiązek ochrony powietrza polegający na zapobieganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzanych do powietrza substancji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz zaleca się wykorzystywanie do celów grzewczych – paliw ekologicznych (np. energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego).

7. W zakresie ochrony wód podziemnych ustala się :

1) zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i wód powierzchniowych oraz nakaz odprowadzania ścieków poprzez kanalizację gminną do oczyszczalni ścieków,

2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie własnej działki za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne lub do przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wymagania przepisów odrębnych,

3) ze względu na położenie całego obszaru planu w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 330 Gliwice oraz częściowo w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 332 Subniecka kędzierzyńsko - głubczycka obowiązuje zakaz:

a) wysypywania i wylewania nieczystości do wód i do gruntu,

b) lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne ze względu na wytwarzane ścieki, emitowane pyły i gazy oraz składowane odpady,

c) lokalizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wodnego.

8. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom hałasu przenikający do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym wskazuje się, zgodnie z przywołaną ustawą, że dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

9. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala się, że poziom pól elektromagnetycznych
w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

2) dla wszystkich pozostałych terenów w granicach planu, obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostępnych dla ludności.

10. W zakresie postępowania z odpadami ustala się :

1) obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,

2) zakaz wylewania, zakopywania i składowania odpadów na terenach nieprzeznaczonych do tego celu oraz składowania odpadów niebezpiecznych dla środowiska.

11. W zakresie ochrony przyrody ustala się:

1) ograniczenie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne uprawy rolne,

2) nakaz utrzymania melioracji wodnych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. Na obszarze nie występują zabytki ujęte w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 9. Na terenie objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 15 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 6.
Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki kształtowania terenu

§ 10. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami
od 1MN do 6MN ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i gospodarczej z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie,.

2) realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarczej i garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami,

3) lokalizację usług i rzemiosła jako usług wbudowanych w budynek mieszkalny, których uciążliwość ograniczy się do granicy działki,

4) dojazdy z drogi publicznej do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych
w drugiej i dalszych linii zabudowy o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m i minimalnej szerokości jezdni 3,5 m,

5) budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe wolnostojące i bliźniacze o maksymalnej wysokości 12,0 m,

6) dachy budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, jednospadowe oraz wielospadowe o kącie nachylenia połaci 20 do 45 stopni lub dachy płaskie, kryte wszystkimi rodzajami materiałów pokryć dachowych,

7) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,40,

8) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 50 %,

9) minimalną intensywność zabudowy – 0,01,

10) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,

11) maksymalna wysokość zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej: do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyższa niż 12,00 m;

b) dla zabudowy pozostałej: do 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, nie wyższa niż 8,0 m;

12) zapewnienie stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki w ilości minimum 2 stanowiska,

13) w przypadku lokalizacji usług wymagane jest wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych według wskaźnika : 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe,

14) minimalna powierzchnia działki budowlanej przy lokalizacji:

a) budynków wolnostojących – 600 m2 i minimalnej szerokości frontu działki 18,0 m,

b) zabudowy bliźniaczej – 400 m2 i minimalnej szerokości frontu działki 14,0 m,

15) w przypadku braku graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy :

a) od strony drogi publicznej obowiązują w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) od strony drogi wewnętrznej ustala się minimalną odległość usytuowania budynków od linii rozgraniczającej tereny zabudowy mieszkaniowej i dróg wewnętrznych na 4,0 m,

16) lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz:

1) przerywania ciągłości systemu melioracji i drenażu,

2) budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła), blach i muru pełnego od strony dróg,

3) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach,

4) wynoszenia pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku powyżej 1,1 m licząc od poziomu terenu.

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:

1) umieszczanie na obiektach reklam w formie neonów lub szyldów,

2) prowadzenie robót przy przebudowie i podwyższaniu standardu użytkowego istniejących obiektów w granicy działki.

5. Oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą istniejących budynków, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej.

§ 11. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami 1R do 4R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny upraw polowych, łąk i pastwisk

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urządzenia i obiekty obsługi gospodarki rolnej,

b) dojazdy niezbędne do obsługi terenów rolnych,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej,

d) urządzenia wodne związane z obsługą produkcji rolnej,

e) ścieżki rowerowe i spacerowe.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) utrzymanie zespołów pól uprawnych,

2) utrzymanie zieleni łąk i pastwisk oraz zadrzewień pośród pól uprawnych,

3) utrzymanie istniejących cieków wodnych,

4) zakazuje się:

a) lokalizacji funkcji mieszkaniowej, w tym również zabudowy zagrodowej,

b) likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeśli nie wynikają one z potrzeb zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego,

c) przerywania ciągłości systemu melioracji i drenażu.

§ 12. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolem
1ZL ustala się utrzymanie istniejących lasów ochronnych.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 zasady zagospodarowania i ochrony należy prowadzić według planu urządzenia lasu zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r o lasach.

§ 13. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami 1ZW do 6ZW ustala się przeznaczenie pod zieleń nieurządzoną o funkcji bioklimatycznej, krajobrazowej i izolacyjnej.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:

1) budowle przeciwpowodziowe,

2) budowle hydrotechniczne,

3) urządzenia wodne,

4) urządzenia melioracji wodnych,

5) prowadzenie ścieżek pieszych, rowerowych i szlaków turystycznych,

6) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

§ 14. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami 1WS do 5WS ustala się przeznaczenie pod wody powierzchniowe.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się nakaz:

1) zachowania istniejącej funkcji,

2) utrzymania i konserwacji koryta rzeki, kanału, potoków i cieków.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz:

1) lokalizacji obiektów nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem i konserwacją cieków,

2) zasypywania,

3) składowania wszelkiego rodzaju odpadów.

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:

1) budowle przeciwpowodziowe,

2) budowle hydrotechniczne,

3) urządzenia wodne,

4) urządzenia melioracji wodnych,

5) lokalizację nowych obiektów inżynieryjnych umożliwiających ruch pieszy i rowerowy,

§ 15. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonego symbolem 1KK ustala się przeznaczenie pod tereny komunikacji kolejowej.

2. Utrzymanie istniejącej linii kolejowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi z prawem wykonywania robót budowlanych i przebudowy.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1IT do 3IT ustala się przeznaczenie pod zabudowę budowli hydrotechnicznych.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) utrzymanie istniejących obiektów i urządzeń śluzy Dzierżno z prawem wykonania robót budowlanych oraz przebudowy i rozbudowy,

2) lokalizację nowej zabudowy w tym budynku socjalnego, dróg dojazdowych, infrastruktury technicznej
i telekomunikacyjnej,

3) maksymalną intensywność zabudowy: 0,5;

4) minimalną intensywność zabudowy: 0,01;

5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%;

6) maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 75%;

7) maksymalną wysokość zabudowy: 45,0 m,

8) dachy: wszystkie formy i konstrukcje,

9) w granicach terenu należy zapewnić miejsca parkingowe w ilości minimum 1 na 10 zatrudnionych;

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:

1) budowle przeciwpowodziowe,

2) urządzenia wodne,

3) urządzenia melioracji wodnych.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 17. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 18. 1. Podziały terenów na działki budowlane w ramach jednej własności mogą być dokonywane w trybie indywidualnym przez właścicieli z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Scalenia nieruchomości i ponownego podziału na działki budowlane dokonywać należy w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i z zachowaniem następujących warunków:

1) dla terenów MN minimalna powierzchnia działki budowlanej przy lokalizacji:

a) budynków wolnostojących – 600 m2 i minimalnej szerokości frontu działki 18,0 m,

b) zabudowy bliźniaczej – 400 m2 i minimalnej szerokości frontu działki 14,0 m,

2) dla wszystkich terenów ustala się, że kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ma zawierać się w przedziale od 45 do 100 stopni.

3. Minimalna powierzchnia działki budowlanej o której mowa w ust. 2 nie dotyczy wydzielanie działek w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących, pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogi oraz jeżeli wynika to z wydzielenia dróg publicznych i dróg wewnętrznych.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

§ 19. Nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia zgodnie z warunkami określonymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do przywołanej ustawy.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 20. 1. W granicach obszarów objętych planem nie występują elementy systemu komunikacji stąd tez nie ustala się zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

2. Tereny objęte planem obsługiwane będą z istniejącego układu drogowo – ulicznego położonego poza obszarami objętymi planem.

Rozdział 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 21. Ustala się ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej obsługującej przedmiotowy teren,

2) dopuszcza się remonty i przebudowę infrastruktury technicznej,

3) dla nowoprojektowanych terenów inwestycyjnych wymagane jest wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu, w oparciu o istniejące i nowe urządzenia oraz sieci infrastruktury technicznej,

4) dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań pozyskiwania energii w oparciu o systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii.

§ 22. 1. Ustala się że pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo – komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego (urządzeń hydrantowych) dla obszaru planu realizowane będzie na bazie istniejących sieci wodociągowych, poprzez ich rozbudowę, stosownie do potrzeb.

2. Dopuszcza się realizację ujęć wód podziemnych (studni), zgodnie z warunkami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 23. W zakresie kanalizacji ustala się:

1) odprowadzenie ścieków z obszaru planu do oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem planu,

2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie własnej działki za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne lub przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wymagania przepisów odrębnych.

§ 24. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru planu do lokalnych odbiorników poprzez system kanalizacji deszczowej,

2) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi przy spełnieniu wymogów określonych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

3) obowiązek stosowania urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych z terenów parkingów
i utwardzonych placów.

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w ciepło z uwagi na brak zorganizowanego systemu ciepłowniczego, ustala się stosowanie indywidualnych ekologicznych nowoczesnych technologii, cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

§ 26. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się obsługę poprzez istniejącą linię elektroenergetyczną średniego napięcia i nowoprojektowane linie napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowe.

§ 27. Ustala się, że dostawa gazu dla nowych odbiorców zlokalizowanych w obszarze opracowania realizowana będzie z projektowanej sieci, po jej budowie stosownie do potrzeb.

§ 28. Ustala się następujące zasady w zakresie telekomunikacji:

1) rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą i nową sieć z dopuszczeniem obsługi przez różnych uprawnionych operatorów sieci,

2) realizację sieci i obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom istniejącego i planowanego zainwestowania.

Rozdział 12.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 29. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów objętych planem.

Rozdział 13.
Stawki i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 30. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego ustala się na 30 % dla wszystkich terenów objętych planem.

Rozdział 14.
Przepisy końcowe

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 32. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Rudziniec.

§ 33. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/569/2014
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 10 lipca 2014 r.

Rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/569/2014
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 10 lipca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Taciszów.
Rada Gminy Rudziniec
rozstrzyga

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Rudziniec rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Taciszów zawartych w dokumentacji prac planistycznych – „Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Taciszów”.

Rada Gminy Rudziniec
rozstrzyga

§ 1. Brak uwag wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Taciszów”.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/569/2014
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 10 lipca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania
Rada Gminy Rudziniec
rozstrzyga
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami), w oparciu o „Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu”

Rada Gminy Rudziniec
rozstrzyga
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 1. W związku z uchwaleniem „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Taciszów” gmina Rudziniec nie poniesie żadnych wydatków na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe