Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/137/11 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbrosławice na lata 2012- 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego /tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami/ na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012– 2016, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXVIII/324/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2009-2015.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik do Uchwały Nr XII/137/11
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Zbrosławice na lata 2012-2016
§ 1.

1. Program uchwala się na lata 2012-2016.

2. Celem programu jest określenie podstawowego kierunku działania Gminy Zbrosławice w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym gminy.

3. Ilekroć w programie jest mowa o Gminie należy przez to rozumieć Gminę Zbrosławice,

4. Ilekroć w programie jest mowa o Zakładzie lub Wynajmującym należy przez to rozumieć samorządowy zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

5. Ilekroć w programie jest mowa o lokalu należy przez to rozumieć lokal mieszkalny, lokal socjalny i lokal zamienny.

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego

zasobu mieszkaniowego gminy na lata 2012 – 2016

§ 2.

1. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbrosławice wchodzą 253 lokale, będące w dyspozycji Gminy.

2. Z gminnego zasobu mieszkaniowego wyodrębniono 40 lokali socjalnych i 213 pozostałych lokali mieszkalnych.

3. Przyjmuje się sukcesywne zwiększanie ilości mieszkań socjalnych w budynkach stanowiących własność Gminy, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.

4. Na lokale socjalne przeznaczane będą lokale o obniżonym standardzie technicznym. Na ten cel planuje się adaptację pustostanów znajdujących się w dwóch budynkach:

a) Ptakowice plac Wiejski 3, ilość pustostanów do adaptacji 3, ilość lokali w budynku ogółem 16.

b) Miedary ul. 1 Maja 27, ilość pustostanów do adaptacji 4, ilość lokali w budynku ogółem 8.

5. W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu generalnego stropów w budynku mieszkalnym  położonym w Miedarach przy ul. 1 Maja 27 zakłada się potrzebę zapewnienia lokali zamiennych dla 4 rodzin.

6. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy określa się na podstawie wyposażenia lokalu mieszkaniowego w łazienkę, wc, instalacje: centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i gazu ziemnego.

7. Położenie budynków oraz zestawienie lokali  stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy określa załącznik
nr 1 do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Rozdział 2.
Remonty i modernizacje

§ 3.

1. Analizę potrzeb remontowych i modernizacyjnych budynków i lokali sporządzono w oparciu o przeglądy budynków i lokali dokonane w roku 2011.

2. Gmina dysponuje w swoich zasobach mieszkaniowych budynkami, które wymagają remontów i modernizacji o znacznych nakładach finansowych. Zakres ten ujmuje załącznik nr 2 do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

3. Na podstawie przeprowadzonych analiz stanu technicznego posiadanego zasobu gminnego, zakłada się dążenie do utrzymania zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym. W celu utrzymania tego stanu przeprowadza się bieżącą konserwację pokryć dachowych, monitoring i naprawę przewodów kominowych, kontrolę sprawności, drożności oraz bezpieczeństwa użytkowania instalacji zapewniających korzystanie z mediów.

4. Zakres bieżących konserwacji oraz zakres rzeczowy remontów będzie ulegał zmianie w przypadku zmiany ilości środków na ich realizację, zmianę projektów lub sprzedaży lokali mieszkalnych i powstawania wspólnot mieszkaniowych.

5. Za cel polityki remontowej nieruchomości przyjmuje się maksymalizację efektów remontowych
i modernizacyjnych oraz doprowadzenie do jednolitych standardów technicznych budynków stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy.

Rozdział 3.
Sprzedaż lokali

§ 4.

1. Planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

rok

2012

2013

2014

2015

2016

Ilość mieszkań

0

1

0

1

0

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych możliwa jest na zasadach określonych odrębną Uchwałą Rady Gminy Zbrosławice.

3. Ze sprzedaży na rzecz Najemców wyklucza się lokale socjalne i budynki z lokalami o standardzie lokali socjalnych, które po zwolnieniu przez dotychczasowych Najemców będą przeznaczone na lokale socjalne.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej i warunki obniżenia czynszu

§ 5.

1. Polityka czynszowa Gminy w latach 2012-2016 powinna zmierzać do kształtowania stawek czynszów, które pozwolą na pokrycie bieżącego utrzymania budynków a także pozwolą na realizację zaplanowanych remontów.

§ 6.

1. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

a) za lokale mieszkalne,

b) za lokale socjalne,

c) za lokale zamienne

d) za lokale mieszkalne z czynszem wolnym.

2. Najemcy lokali opłacają czynsz za najem ustalony według stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników obniżających i czynników podwyższających stawkę czynszu.

3. Wójt Gminy w drodze zarządzenia określa wysokość stawki czynszu wraz ze wskazaniem czynników obniżających lub podwyższających za 1m2 powierzchni lokalu.

4. Podwyższenie stawek czynszu następuje na podstawie zarządzenia Wójta Gminy. Wynajmujący lokal    może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na trzy miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

5. Podwyższenie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od Wynajmującego, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy.

6. Stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego nie może przekroczyć połowy stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

7. Najemca oprócz czynszu, jest obowiązany do uiszczania opłat za świadczenia związane z eksploatacja lokalu- należy przez to rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych.

8. Czynsz najmu, opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za świadczenia związane z eksploatacja lokalu są płacone miesięcznie z góry, do 10 dnia każdego miesiąca w kasie zakładu, bądź na wskazany rachunek bankowy, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formę.

9. Za zapłatę czynszu i opłat opisanych w ust. 7 odpowiadają solidarnie z Najemcą stale z nim zamieszkujące osoby pełnoletnie.

§ 7.

1. Ustala się, że do powierzchni użytkowej lokalu, za który pobierany jest czynsz, należy powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

2. Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w pkt 1 dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię o wysokości równej lub większej od 2,20 m należy zaliczyć do obliczeń w 100 %, o wysokości mniejszej niż 2,20 m lecz nie mniejszej niż 1,40 m - w 50%, o wysokości mniejszej niż 1,40 m pomija się całkowicie.

§ 8.

1. W czasie trwania stosunku najmu Wynajmujący może podwyższyć czynsz, jeśli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na jego wysokość.

2. Jeśli w czasie trwania stosunku najmu Najemca dokonał za zgodą Wynajmującego w lokalu  ulepszeń, Wynajmujący ma prawo  do podwyższenia  opłat za zwiększone zużycie mediów.

3. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z warunkami obniżającymi stawki czynszu za lokale mieszkalne.

4. Przed zmianą umowy najmu zmieniającą wysokość czynszu, należy sporządzić protokół stwierdzający fakt powstania czynników zmieniających umowę.

§ 9.

1. Wywoławczą stawkę czynszu wolnego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych określa Wójt Gminy.

2. Wysokość czynszu wolnego ustala się w drodze publicznego przetargu.

3. Regulamin przetargów na ustalenie stawki czynszu wolnego za 1 m2 powierzchni użytkowej niezamieszkałych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 tworzących mieszkaniowy zasób Gminy określi Wójt Gminy w drodze  zarządzenia.

§ 10.

1. W szczególnych przypadkach Wójt Gminy może zmienić wysokość zaległych należności czynszowych i opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu na prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy.

2. Zakres prac społecznie użytecznych na rzecz Gminy mogą przedstawić Wójtowi referaty Urzędu Gminy.

3. Odpłatność na rzecz Zakładu za wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywać się będzie po protokolarnym odbiorze.

§ 11.

1. Ustala się następujące warunki podwyższające czynsz za lokale:

a) instalacja wodno-kanalizacyjna w lokalu+ 20%

b) wc w mieszkaniu+ 20%

c) wc w budynku+ 10%

d) łazienka bez wc+ 20%

e) łazienka wyposażona w wc+ 40%

f) gaz przewodowy+ 30%

g) centralne ogrzewanie+ 30%

§ 12.

1. Ustala się następujące warunki obniżające czynsz za lokale mieszkalne:

a) mieszkanie z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia- 10%

b) za wspólne użytkowanie kuchni, łazienki, wc przez wielu najemców-   5%

2. Warunki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu na lokale socjalne.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 13.

1. Zarządzanie  budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wykonywane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach zgodnie ze Statutem Zakładu.

2. Zarządzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach określonych w obowiązkach licencjonowanego zarządcy nieruchomości.

3. Nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2016.

§ 14.

1. W przypadku budynków w których znajdują się lokale, lokale użytkowe, lokale będące własnością osób fizycznych zawarta zostanie umowa o wspólnym ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości proporcjonalnie do posiadanych udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.

Rozdział 6.
Finansowanie gospodarki mieszkaniowej

§ 15.

Podstawowym źródłem finansowania zasobów mieszkaniowych są:

1. wpływy z tytułu czynszów za lokale i lokale użytkowe,

2. wpływy z tytułu umów o wspólnym ponoszeniu kosztów utrzymania nieruchomości,

3. dotacja z budżetu Gminy przeznaczona na gospodarkę mieszkaniową.

§ 16.

Wysokość wydatków na mieszkaniowy zasób Gminy w kolejnych latach określa tabela poniżej.

Lata

Koszty bieżącej eksploatacji

Wydatki na remonty , modernizacje i inwestycje

Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi zł

2012

330.000

500.000

9.000

2013

363.000.

500.000

9.000

2014

396.000.

500.000

9.000

2015

435.000

500.000

9.000

2016

478.000.

500.000

9.000


Załącznik Nr 1 do Załącznika do Uchwały Nr XII/137/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Położenie budynków oraz zestawienie lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy

lp.

miejscowość

ulica i nr

typ budynku

liczba mieszkań ogółem stan na dzień 27.10.2011

lokale miesz- kalne

lokale
socjalne

uwagi

1

Laryszów

Wolności 1

M

4

4

0

2

Miedary

1 Maja 27

M

8

4

4

lokale socjalne - PUSTOSTANY
do generalnego remontu
DOCELOWO planuje się stworzyć 8 lokali

3

Tarnogórska 1

M/U

1

1

0

4

Tarnogórska 11

M

5

5

0

5

Kasztanowa 2

M

1

1

0

6

Dworcowa 5

M

6

6

0

7

Główna 58

M/U

1

1

0

8

Ziemięcice

Mikulczycka 11

M/U

2

2

0

9

Mikulczycka 82

M

2

2

0

10

Łubki

Wiejska 17

M/U

1

1

0

11

Ptakowice

Pl. Wiejski 3

M

16

8

8

do dalszego remontu 3 szt. lokali socjalnych
DOCELOWO planuje się stworzyć 16 lokali

12

Reptowska 7

M

4

4

0

1 szt. pustostan do remontu

13

Reptowska 9

M

3

3

0

14

Kamieniec

Tarnogórska 4a

M/U

1

1

0

15

Tarnogórska 26

M

5

5

0

16

Karchowice

Polna 2

M

7

7

0

17

Zawada

Bytomska 9

M

8

7

1

18

Wiejska 9

M

11

5

6

19

Zbrosławice

Plac Miarki 3

M

16

14

2

20

Plac Miarki 4

M

13

9

4

21

Słowackiego 4

M

2

2

0

22

Szkolna 7

M

6

6

0

23

Wolności 69

M

2

2

0

24

Wolności 89

M/U

2

2

0

25

Wolności 108

M/U

1

1

0

26

Wolności 111

M

5

5

0

27

Wolności 112

M/U

1

1

0

OSP

28

Piaskowa 2

M

7

7

0

29

Batorego 3

M

4

4

0

30

Batorego 5

M

2

2

0

31

Wieszowa

Bytomska 20

M

7

7

0

32

Bytomska 52

M/U

5

4

1

33

Bytomska 60

M/U

3

3

0

34

Bytomska 90

M/U

4

4

0

35

Bytomska 144

M/U

2

2

0

OSP

36

Bytomska 146

M/U

3

3

0

37

Bytomska 154

M/U

17

8

9

38

Sienkiewicza 123

M/U

4

4

0

39

Przezchlebie

Szkolna 24

M/U

3

3

0

40

Dworcowa 1

M

13

12

1

41

Dworcowa 3

M

12

10

2

42

Dworcowa 4

M

3

2

1

43

Dworcowa 5

M

13

12

1

44

Dworcowa 7

M

4

4

0

45

Dworcowa 9

M

4

4

0

46

Dworcowa 11

M

4

4

0

47

Dworcowa 13

M

4

4

0

48

Wilkowice

Księżoleśna 23

M/U

1

1

0

OSP

RAZEM

253

213

40

Typy budynków:

1. M – mieszkalny;

2. M/U - mieszkalno-użytkowy

OSP – ochotnicza straż pożarna


Załącznik Nr 2 do Załącznika do Uchwały Nr XII/137/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zakres remontów i modernizacji na lata 2012-2016

lp.

miejscowość

ulica i nr

zakres  robót

planowany termin realizacji

1

Miedary

1 Maja 27

remont stropów
adaptacja pustostanów na lokale socjalne

2012-2014
2013-2014

2

Miedary

Tarnogórska 11

rozbiórka przybudówki

2016

3

Miedary

Dworcowa 5

remont elewacji

2012

4

Łubki

Wiejska 17

remont dachu

2015

5

Zawada

Bytomska 9

remont izolacji fundamentów
remont elewacji

2012
2012

6

Zawada

Wiejska 9

remont elewacji

2015

7

Zbrosławice

Plac Miarki 3

remont pokrycia dachowego

2012

8

Zbrosławice

Plac Miarki 4

remont pokrycia dachowego
remont kominów
remont suchych ubikacji

2013
2013
2013

9

Zbrosławice

Wolności  111

remont pokrycia dachowego
remont elewacji, regulacja odprowadzenia wód opadowych

2012
2014
2014

10

Wieszowa

Bytomska 60

remont kominów

2012

11

Wieszowa

Bytomska 144

remont pokrycia dachowego

2012
współudział OSP

12

Wieszowa

Bytomska 154

rozbiórka pustostanów

2016

13

Przezchlebie

Szkolna 24

remont elewacji
remont kominów

2014
2012

14

Przezchlebie

Dworcowa 1

remont kominów

2012

15

Przezchlebie

Dworcowa 3

remont kominów

2012

16

Ptakowice

Pl. Wiejski 3

adaptacja pustostanów
remont elewacji

2012
2016


Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/137/11
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego nakładają na gminę uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W programie tym ujęto lokalowy stan posiadania gminy oraz plan remontów, sprzedaży lokali komunalnych. Ponadto określono zasady polityki czynszowej. Opracowując niniejszy wieloletni program sugerowano się polityką racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych na ten cel, mając na uwadze niedopuszczenie do degradacji tego zasobu. W programie tym w szczególności starano się o zabezpieczenie lokali dla osób najbardziej potrzebujących jak również stworzenie wystarczającej liczby lokali socjalnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe