Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/507/2014 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 23 lipca 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Toszek

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1, art .41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2013r., poz.594 z późn. zm.) w związku z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Rada Miejska w Toszku
uchwala:

§ 1.

Przedszkola Gminy Toszek zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku przez pięć dni w tygodniu.

§ 2.

Godziny, o których mowa w §1., określa statut przedszkola.

§ 3.

Za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 5 godzin zegarowych dziennie pobiera sie opłatę.

§ 4.

1. Opłatę, o której mowa w § 3., ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki godzinowej i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola przekraczających wymiar ustalony w §1.

2. Ustala się wysokość jednostkowej stawki godzinowej na kwotę 1,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 6.

Traci moc Uchwała nr  XI/92/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Toszek.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe