Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 3 Wójta Gminy Milówka; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 13 marca 2014r.

do porozumienia nr 87/PZD/11 z dnia 01 września 2011r. w sprawie przekazania obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Milówka

Tekst pierwotny

zawarty w Żywcu pomiędzy:

Powiatem Żywieckim , w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Żywcu , reprezentowany przez:

Starostę Żywieckiego - Andrzeja Zielińskiego

Wicestarostę Żywieckiego - Andrzeja Kalatę

przy kontrasygnacie

Skarbnika Powiatu w Żywcu - Elżbiety Wątroba

zwanym w dalszej części porozumienia „Przekazującym"

a

Gminą Milówka , reprezentowaną przez

Wójta Gminy Milówka - Roberta Piętkę

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Milówka - Andrzeja Grzegorzka

zwaną w dalszej części porozumienia „Przejmującym"

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. , póz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jednolity: Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm.) oraz na podstawie §2 punkt 14 porozumienia, dotyczącego corocznej waloryzacji – strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w ww. porozumieniu:

§ 1.

1. Do §2 porozumienia dodaje się ust 1c o następującej treści:

1c. 1c. 1c. 1c. Na realizację zadań określonych w § l Przejmujący otrzyma od Przekazującego w okresie od 1.01.2014 do 15.04.2014 środki finansowe w wysokości 204.120,23 zł (słownie złotych: dwieście cztery tysiące sto dwadzieścia 23/100) wynikającej z iloczynu liczby 3,5 , długości dróg objętych porozumieniem i kwoty przeznaczonej w okresie od 1.01.2014 do 15.04.2014 na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w III i IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Milówka , która wynosi:

- dla III standardu  – 1911,45 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych < 500 m n.p.m.),

- dla IV standardu – 1737,80 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),

W związku z powyższym suma przekazanych na podstawie mniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 142.050,36 zł (słownie złotych: sto czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt 36/100) według następującego wyliczenia:

21,233 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w III standardzie) x 1911,45 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Milówka) x 3,5 miesiąca = 142.050,36 zł,

zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 62.069,87 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć 87/100 ) według następującego wyliczenia:

10,205 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w IV standardzie) x 1737,80 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Milówka) x 3,5 miesiąca = 62.069,87 zł.

Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Milówka, objętych niniejszym porozumieniem w okresie od 1.01.2014 do 15.04.2014 wynosić będzie 204.120,23 zł..

W roku 2014 obowiązują wyłącznie kwoty zawarte w ust. 1c.

2. Do §2 porozumienia dodaje się ust. 2c o następującej treści:

2c. 2c. 2c. 2c. Środki, o których mowa w ust. 1c  będą przekazywane na konto Przejmującego w trzech miesięcznych równych transzach po 58.320,06 zł każda do 15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi, oraz w postaci transzy (l /2 miesięcznej kwoty) za wykonanie usługi w kwietniu 2014r. w wysokości 29.160,05 zł do 30 kwietnia 2014 r. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez Przejmującego raportu określonego w §2 ust.3..

§ 2.

Integralną część aneksu stanowi załącznik nr l.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks wchodzi w życie od 1.01.2014r..

§ 5.

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEKAZUJĄCY:                                                                                                   PRZEJMUJĄCY:

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt


Robert Piętka


Skarbnik Gminy


Andrzej Grzegorzek


Załącznik do Aneksu Nr 3
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 13 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe