Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 27/14 Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 marca 2014r.

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2013 rok

Tekst pierwotny

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2013 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2013 rok,

2. Opisowe wykonanie budżetu - dochody,

3. Opisowe wykonanie budżetu - wydatki,

4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1,

5. Zestawienie wykonania wydatków - Tabela Nr 2,

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2013 roku - Tabela Nr 3,

7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy - Tabela Nr 4;

8. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2013 roku - Tabela Nr 5,

9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2013 roku - Tabela Nr 6,

10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w roku 2013 - Tabela Nr 7,

11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiego w 2013 roku - Tabela Nr 8,

12. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy - Tabela Nr 9,

13. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2013 roku - Tabela Nr 10,

14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 roku - Tabela Nr 11,

15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty nadzień 31 grudnia 2013 roku - Tabela Nr 12,

16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku - Tabela Nr 13,

17. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy w 2013 roku - Załącznik Nr 1,

18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za 2013 rok - Załącznik Nr 2,

19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Dom Kultury w Kozach za 2013 rok - Załącznik Nr 3,

20. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2013 roku - Załącznik Nr 4.
Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Opisowe wykonanie dochody i wydatki


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 1


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 3


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 4


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 5


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 6


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 7


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 8


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela Nr 9


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela Nr 10


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik12.pdf

Tabela Nr 11


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik13.pdf

Tabela Nr 12


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik14.pdf

Tabela Nr 13


Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik17.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 27/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik18.pdf

Załącznik Nr 4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe