Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie

z dnia 25 lipca 2014r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004 nr 69 poz. 625 ze zm) oraz §6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1574 ), zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Urzędów Gmin w Konopiskach, w Starczy oraz w Poczesnej.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie


Jerzy Smogorzewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe